Przejdź do treści
forum

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” ukazuje się  dwa razy do roku (półrocznik). 
Jest wydawane przez Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od 2011 roku.

Zamieszczane są w nim utwory (artykuły, recenzje, sprawozdania) reprezentujące wszystkie subdyscypliny współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). Wszystkie teksty udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej czasopisma.

Priorytetowym zadaniem czasopisma jest tworzenie płaszczyzny dialogu i wymiany myśli na temat aktualnych problemów edukacyjnych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy i świata. Redakcja przyjmuje teksty naukowe w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp

ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. uczelni, UKSW, Polska (redaktor naczelny)

Andrej Rajský, Uniwersytet Trnawski, Słowacja (zastępca redaktora naczelnego)

dr Marcin Klimski, UKSW, Polska (sekretarz redakcji)

dr Agnieszka Klimska, UKSW, Polska (członek redakcji)

dr Barbara Małgorzata Kałdon, UKSW, Polska (członek redakcji)

„Forum Pedagogiczne”

ul. Wóycickiego 1/3
bud. 15, pokój 1557
PL 01-938 Warszawa

e-mail: forumpedagogiczne@uksw.edu.pl
web-side: www.forumpedagogiczne.uksw.edu.pl