Przejdź do treści

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością we wsparciu Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt wspófinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. „Absolwent bez barier – projekt wsparcia i wejścia na rynek pracy dla studentów i absolwentów UKSW z niepełnosprawnościami”, nr ABS/000005/007/D w ramach Pilotażowego programu ABSOLWENT

Celem głównym projektu jest poprawa zatrudnialności osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe i indywidualnie wsparcie sześćdziesięciu osób z niepełnosprawnościami będących studentami ostatniego roku studiów I lub II stopnia UKSW lub są absolwentami szkoły wyższej.
Cele szczegółowe:
• Wsparcie procesów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez działania w ramach projektu
• Podniesienie kompetencji zawodowych uczestników poprzez udział w szkoleniach zawodowych i stażach aktywizujących
• Wzrost motywacji u uczestników projektu do poszukiwania i podjęcia zatrudnienia poprzez udział we wsparciu coachingowym oraz poprzez zapewnienie wsparcia wynikającego z indywidualnych potrzeb, możliwości i predyspozycji
• Ułatwienie uczestnikom udziału w działaniach projektowych poprzez wypłatę dodatków motywacyjnych w okresie udziału w projekcie oraz po podjęciu zatrudnienia
• Znalezienie zatrudnienia dla min. 30% uczestników projektu.
Projekt jest realizowany w dwóch edycjach: I edycja – 01.12.2022-30.09.2023 r.; II edycja – 01.10.2023- 30.09.2024 r. i odpowiada na bieżące potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Łączna wartość wydatków kwalifikowanych I edycji Projektu wynosi 789 988,00 zł, w tym dofinansowanie z Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 750 110,00 zł , wkład własny 39 878,00 zł.
Wartość wydatków II edycji Projektu będzie znana po zakończeniu i rozliczeniu I edycji.

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., kierownik projektu
dr Marek Kulesza, zastępca kierownika projektu

Do korzystania ze wsparcia uprawnieni są :
• studenci dwóch ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia UKSW z niepełnosprawnością (legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności), bezrobotni,
• absolwenci studiów wyższych z niepełnosprawnością, którzy zakończyli studia w okresie pięciu ostatnich lat akademickich (legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności), bezrobotni.
Wybrane formy wsparcia:
• diagnoza uczestników z wykorzystaniem testu ICF
• opracowanie indywidualnych planów kariery
• coaching rozwoju zawodowego
• szkolenie zawodowe
• staże aktywizujące
• stypendium stażowe
• dodatek motywacyjny

Biuro projektu: Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pok. 018 (parter) .

program wsparcia ministerstwo
Opis Projektu:

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r. Wartość programu wynosi 15 mln złotych. Okres realizacji: 01.06.2021 r. – 30.11.2022 r.
Głównym celem programu jest pomoc w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19, poprzez przeprowadzenie badań naukowych, mających na celu pogłębioną diagnozę i wzmocnienie dobrostanu psychicznego uczestników procesu kształcenia na poziomie szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego.
Program skierowany jest do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów). Ma charakter pilotażowy i zakłada dotarcie łącznie do 1 200 szkół, z terenu całej Polski.

Działania w ramach programu:
 1.  Realizacja badań naukowych
W ramach programu prowadzone są badania naukowe w celu uzyskania aktualnej wiedzy na temat dobrostanu psychicznego uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Ich wyniki posłużą do uszczegółowienia programów szkoleniowych i profilaktycznych. Badania ilościowe prowadzone są przez Fundację PAN.
2.  Organizacja konferencji wraz z wydaniem naukowych publikacji
Program obejmuje zorganizowanie czterech naukowych konferencji tematycznych wraz z wydaniem naukowych publikacji, będących wynikiem przeprowadzanych badań naukowych, związanych z diagnostyką, terapią i profilaktyką.
3.  Organizacja szkoleń
W ramach programu zostanie przeprowadzonych 10 000 godzin szkoleń dla nauczycieli, rodziców, specjalistów, w tym specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.
4.  Organizacja wsparcia on-line dla rodziców, uczniów i nauczycieli, oraz specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych/dyżury/ wraz z przeprowadzeniem badań jakościowych
W ramach prowadzonego doradztwa będzie prowadzona badawczo-naukowa diagnoza, która będzie miała na celu uzyskanie praktycznych informacji m.in. na temat najpilniejszych potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli związanych z procesem kształcenia.
5.  Opracowanie Modelu Wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, w tym monografia naukowa
Planowanym rezultatem programu jest opracowanie Modelu Wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, który posłuży w przyszłości, jako punkt wyjścia do zorganizowania innowacyjnego, opartego o wyniki badań naukowych uzyskane w ramach realizowanego programu, wsparcia specjalistycznego (psychologiczno-terapeutycznego) oraz poradnictwa pedagogicznego dla uczniów, wychowanków MOW i MOS, nauczycieli i rodziców.
6.  Powołanie i funkcjonowanie Komitetu Sterującego
Członkami Komitetu są praktycy i eksperci z dziedzin pedagogiki i psychologii, którzy są odpowiedzialni za przebieg wdrażania i realizacji założeń Programu oraz jego dalszego rozwoju – również po okresie pilotażowym.
7.  Promocja zadania wraz z utworzeniem Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej
Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza stanowi źródło wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków sytuacji problemowych w oświacie. Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu, dostęp do konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz badawczych.
8.  Funkcjonowanie Koordynatorów Wsparcia w regionach
Nad realizacją procesu badawczego czuwają powołani i przeszkoleni Koordynatorzy Wsparcia programu, działający na terenie całego kraju. Organizują przepływ informacji do lokalnych szkół oraz monitorują właściwy przebieg diagnoz i szkoleń na terenie danego obszaru.
Link do Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej, zawierającej więcej informacji, materiały edukacyjne oraz możliwość skorzystania z poradnictwa i szkoleń: pwpp.uksw.edu.pl

ue

Tytuł projektu:

„Sygnalizator Plus – analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w przedsiębiorstwach w oparciu o klasyfikację ICF

Kierownik projektu: dr Marek Kulesza

Strona internetowa projektu: https://sygnalizator.uksw.edu.pl/

Nazwa programu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej:

1.Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Numer i nazwa Działania:

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Lider:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Partnerzy:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Termin realizacji:

01.05.2021 – 30.11.2023

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości wydłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w sektorze dużych przedsiębiorstw przez opracowanie i wdrożenie do praktyki modelu Sygnalizator Plus wykorzystującego doświadczenia i rozwiązania niemieckie.

Zadania realizowane w projekcie:

Zadanie 1 – Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym

Zadanie 2 – Testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu

Zadanie 3 – Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów merytorycznych oraz wsparcia partnera ponadnarodowego

Zadanie 4 – Opracowanie ostatecznej wersji produktu gotowej do wdrożenia z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy z uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego

Zadanie 5 – Wdrożenie rozwiązania do praktyki ze wsparciem partnera ponadnarodowego

Zadanie 6 – Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika

Efekty projektu

W ramach projektu powstały dwa uzupełniające się modele wsparcia:

  1. Model wsparcia dla pracodawcy
  2. Model wsparcia dla pracownika w wieku przedemerytalnym/emerytalnym

Ww. modele są wsparte elektroniczną platformą SYGNALIZATOR+ integrującą wszystkie elementy składowe rozwiązania i pozwalającą na dostęp, analizę, przetwarzanie wyników z poziomu różnych użytkowników (kadra zarządzająca, dział personalny, osoby starsze).

Platforma SYGNALIZATOR+ dostępna jest na stronie internetowej UKSW (Lidera projektu) w formie otwartych zasobów, link do strony: https://system.sygnalizator.uksw.edu.pl/

System zgłoszeniowy dla problemów technicznych i wsparcia: https://csi.uksw.edu.pl/zgloszenie

Adres e-mail do zgłoszeń technicznych:  zgloszenia@uksw.edu.pl, tel. +48 225618921

Punkt kontaktowy

Przedstawiciele przedsiębiorstw zainteresowani dostosowaniem stanowisk pracy do potrzeb osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym mogą uzyskać wsparcie w następujących obszarach:

  • konsultacje dotyczące oceny zdolności do pracy i wsparcia w dostosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym,
  • szkolenia obejmujące m.in. tematykę uwarunkowań zdrowotnych aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, stereotypów związanych z wiekiem, oceny zdolności do pracy z wykorzystaniem klasyfikacji ICF oraz możliwości wsparcia pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym,
  • metodyki oceny zdolności do pracy pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym z wykorzystaniem klasyfikacji ICF oraz zastosowania platformy internetowej SYGNALIZATOR PLUS.

Adres do kontaktu: dr Marek Kulesza; e-mail: m.kulesza@uksw.edu.pl; lub sygnalizator@uksw.edu.pl

Źródło finansowania:

Wartość projektu: 4 939 884,80 zł
w tym:

kwota dofinansowania ze środków europejskich: 4 657 817,38 zł (94,29%)

kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej: 133 870,85 zł (2,71%)

kwota wkładu własnego: 148 196,57 zł (3%)

Podstawa prawna:

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POWR.04.03.00-00-0026/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji: 01.05.2021 – 30.11.2023

Projekt Sygnalizator+ to ukierunkowana na potrzeby dużych przedsiębiorstw kompleksowa propozycja opracowania i wdrożenia modeli wsparcia dla pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym oraz samych przedsiębiorstw, bazująca na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).
W większości krajów europejskich obserwuje się systematyczny wzrost udziału w populacji ogólnej osób po 50. roku życia. W kontekście rynku pracy oznacza to zmniejszanie liczby osób w wieku produkcyjnym. Według danych Eurostatu (2018) wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat wynosi w Polsce 49,4%. Średnia dla Unii Europejskiej to 57,8%.
Przeprowadzone rozpoznanie pokazuje, że w dużych przedsiębiorstwach w Polsce brak jest kompleksowego rozwiązania pozwalającego na planowanie i wspieranie dalszej aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, wykorzystującego rzetelne informacje nt możliwości ich (faktycznego) funkcjonowania zawodowego, uwzględniającego zarówno wymiar zmian rozwojowych, stan zdrowia, aspekty psychospołeczne czy zmienne środowiskowe (w szczególności związane ze stanowiskiem pracy).
Dla przedsiębiorstw stanowić może szanse na lepsze wykorzystanie potencjału starszych pracowników przez odpowiednio wczesne rozpoznanie ich możliwości funkcjonowania zawodowego w kontekście osiągnięcia wieku przedemerytalnego/emerytalnego oraz dopasowanie wymagań zawodowych (stanowiskowych) do tych (zmieniających się) warunków a przez to do potencjalnego wydłużenia aktywności zawodowej.
Dla samych pracowników umożliwia zbadanie i rozpoznanie – na podstawie ugruntowanego postępowania diagnostycznego – własnych możliwości (dalszego) funkcjonowania zawodowego, oraz podejmowania świadomych decyzji na temat dalszej aktywności zawodowej.
Realizatorami trwającego 24 miesiące projektu są Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Katolicki Uniwersytet Eichstaett–Ingolstadt. Skład konsorcjum oraz wysokie kwalifikacje zespołu eksperckiego pozwalają mieć nadzieję, że powstanie rozwiązanie modelowe wysokiej jakości, które zostanie wdrożone i wykorzystane w wielu przedsiębiorstwach.

Prezentacja-Sygnalizator-Plus

Harmonogram wsparcia_SygnalizatorPlus

Harmonogram wsparcia_SygnalizatorPlus aktualizacja

Zaproszenie do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Sygnalizator Plus: „Wsparcie pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym”.

Termin szkolenia: 27 listopada 2023 r., w godz. 10:00 – 14.00.
Link do rejestracji: https://forms.gle/o2fkbbwrFrfehu5t9

Szkolenie będzie realizowane w formie hybrydowej, w Warszawie oraz przez platformę zoom.

ue

PROJEKT „Akademia wychowanków MOS i MOW”
Nr POWR.03.01.00-00-T166/18

Z dniem 1 grudnia 2018 r. z ramienia NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła się realizacja projektu AKADEMIA WYCHOWANKÓW MOS I MOW.
Projekt realizowany jest w ramach:
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18
Numer projektu: POWR.03.01.00-00-T166/18
Okres realizacji projektu: 3 edycje w okresie od: 2018-12-01 do: 2023-06-30
Opłata dla uczestników – BEZPŁATNIE
Liczba uczestników: 100 osób
Miejsce: Kampus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu wynosi 1 013 300 zł., z czego środki UE stanowią 948 860 zł.

Informacja nt. harmonogramu wsparcia w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin rekrutacji
załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika
załącznik nr 4 – Oświadczenie o wizerunku
załącznik nr 5 – Ankieta motywacji
załącznik nr 6 – Ankieta potrzeb szkoleniowych
załącznik nr 7 – Zgoda na udział dzieci w projekcie

ue

Akademia wolontariatu – nowe spojrzenie na edukację dorosłych
„Akademia wolontariatu” to innowacyjny projekt edukacyjny skierowany do osób pracujących powyżej 25 roku życia, mieszkających na terenie województwa mazowieckiego, które pragną podnieść swoje umiejętności podstawowe i rozwinąć kompetencje społeczne w niestandardowy sposób. Jest też ofertą dla osób poszukujących nowego celu w życiu (praca społeczna) lub zmagających się z wypaleniem zawodowym i pragnących przełamać rutynę w pracy. To nowa ścieżka dla osób, które chcą nauczyć się czegoś nowego, ale nie znalazły na rynku odpowiedniej oferty i które pragną pogodzić obowiązki zawodowe i prywatne z własnym rozwojem.

Cel
Celem projektu jest przetestowanie opracowanego modelu edukacji oraz sprawdzenie skuteczności i efektywności zaproponowanych w nim metod. Nowy model ma dostarczyć niestandardowego sposobu podnoszenia umiejętności podstawowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego oraz umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych. Model zostanie przetestowany wśród 20 osób z grupy docelowej poprzez ich udział w działaniach „Akademii wolontariatu”, obejmujących indywidualną diagnozę umiejętności podstawowych, kompetencji społecznych i potrzeb, wsparcie edukacyjne, doradztwo i walidację nabytych umiejętności.
Nauka w ramach „Akademii wolontariatu” będzie odbywać się podczas tworzenia Programu wolontariatu pracowniczego, obejmującego 3 części: analizę sytuacji i potrzeb firmy, która miałaby taki wolontariat wprowadzić oraz stworzenie budżetu i planu promocji programu. W procesie edukacji kładziemy nacisk na ograniczenie teorii do niezbędnego minimum i naukę przez działanie, w zindywidualizowany sposób – przystosowany do potrzeb i oczekiwań każdej osoby uczestniczącej w testowaniu.

Planowane efekty
Przetestowanie modelu w praktyce pozwoli stwierdzić czy zaproponowane metody są skuteczne i efektywne w edukacji osób dorosłych. Ponadto udział w projekcie pozwoli jego uczestniczkom i uczestnikom podnieść umiejętności podstawowe (dwie najniżej ocenione spośród trzech umiejętności: rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne i umiejętności cyfrowe) o minimum 1 poziom zgodnie z PRK i rozwinąć kompetencje społeczne, a także zapoznać się z ideą wolontariatu pracowniczego. W efekcie osoby te będą gotowe podejmować nowe, bardziej odpowiedzialne zadania zawodowe i częściej wykorzystywać technologię w codziennym życiu, co umożliwi im skuteczniejsze osiąganie celów zawodowych i prywatnych i podniesienie jakości życia.
Zostanie także opracowany Raport zbiorczy z diagnozy uczestników projektu, a także Raport podsumowujący przebieg testowania modelu wsparcia wraz z finalną wersją modelu.

Projekt „Akademia wolontariatu” realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od 1.02.2021 do 28.02.2022 r. w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość Projektu: 564 682,65 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 532 439,27 zł
Nr projektu: WER19SZA0003

Dokumenty rekrutacyjne – szczegóły
Regulamin-uczestnictwa_- szczegóły

harmonogram

 

ue

Projekt „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”
POWR.02.05.00-00-0217/18

Z dniem 01.01.2019 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczął realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”.
Jednostką realizującą z UKSW jest Wydział Nauk Pedagogicznych we współpracy z Wydziałem Teologicznym, Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych oraz Wydziałem Studiów nad Rodziną.
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Numer naboru: POWR.02.05.00-IP.03-00-017/18
Numer projektu: POWR.02.05.00-00-0217/18
Okres realizacji projektu: od 2019-01-01 do 2022-06-30
Całkowita wartość projektu wynosi: 9 990 307,80 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 9 990 307,80 zł

Cel główny projektu: Dostosowanie przez 2478 samorządy gminne lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez zastosowanie opracowanego narzędzia: modelowej gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz innych narzędzi opracowanych w ramach PO WER do właściwego programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych w zakresie włączenia społecznego na podstawie objęcia wsparciem szkoleniowo-doradczym 4 956 pracowników (3964K/992M) jednostek samorządu terytorialnego do VI 2022 r.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER:
Wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa poprzez zwiększenie potencjału JST do dostosowania srps do właściwego programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych w zakresie włączenia społecznego. Dla osiągnięcia celu założono w projekcie opracowanie modelowego wzoru budowania srps oraz zwiększenie poziomu wiedzy przedstawicieli JST w tym zakresie. Działania te pozwolą na uspójnienie planowania w obszarze polityki społecznej na poziomie krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym. Zwiększy się trafność opracowywania strategii wojewódzkich, a także będą możliwe zmiany legislacyjne.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?
Podmioty: Jednostki samorządu terytorialnego (w tym jednostki organizacyjne pomocy społecznej) i ich pracownicy, instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy, inne podmioty istotne dla włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Instytucje pomocy i integracji społecznej, w tym: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, podmioty zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne podmioty działające w sferze pomocy i integracji społecznej, których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej.
Wymiar ilościowy: 2478 samorządy gminne – jednostki samorządu terytorialnego, które wykorzystały opracowane narzędzie do poprawy jakości srps.
Osoby: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym: 4 956 (3964 K/992 M). Będą to osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniach oraz korzystać z wsparcia doradczego. Są to pracownicy gmin – pracownicy zajmujący się planowaniem działań z zakresu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Będą to osoby w każdej z gmin, które zostaną zostanie przeszkolone: dwóch pracowników przy czym jeden pracownik z ośrodka pomocy społecznej i jeden z urzędu gminy. W tym ważną kategorią grupy docelowej będą: Gminy jako jst (600 podmiotów), dla których przeprowadzone będą działania wspierająco-doradcze polegające na: wskazówkach eksperckich w zakresie dostosowania strategii, które zostały poddane przeglądowi i które są nieprawidłowe, a także pozostałe gminy (jst), które po uczestnictwie w szkoleniach będą opracowywały strategie wg nowego modelu.
Dodatkowo, grupą docelową objętą wsparciem dodatkowym będzie co najmniej 315 przedstawicieli powiatów oraz co najmniej 16 przedstawicieli ROPS, którym w formie seminariów zaprezentowane zostanie narzędzia podręcznika metodologicznego, wydanego również w wersji elektronicznej i jego wykorzystania do dostosowania strategii lokalnych do celów i kierunków wskazanych w KPPUiWS, KPRES i innych dokumentach krajowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowsze
pkn

Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych

Projekt realizowany na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP-14-004/15, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, RPO WM 2014-2020. Nr RPMA.10.03.04-14-1902/15. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 707 071,25 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA: 634 489,12 PLN

W TYM WKŁAD UE: 565 657 PLN
Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2016 r.
Czas trwania studiów: trzy semestry
Miejsce: Campus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)
Opłata za jeden semestr: bezpłatne
Przewidywana liczba słuchaczy: 110 osób

ue

Nr POWR.03.01.00-00-K423/16

Z  dn. 1.12.2016 z ramienia NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU na Wydziale Nauk PedagogicznychUKSW w Warszawie rozpoczęła się realizacja projektu NOWOCZESNY PEDAGOG.

Projekt realizowany jest w ramach:
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16
Numer projektu: POWR.03.01.00-00-K423/16

Okres realizacji projektu: 3 edycje w okresie od: 2016-12-01 do: 2019-09-30
Opłata dla uczestników – BEZPŁATNIE
Liczba uczestników: 120 osób, po 40 osób w każdej z 3 edycji (3 lata trwania projektu)
miejsce: Kampus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu wynosi 402345 zł., z czego środki UE stanowią 390273 zł.

projekt

Wydział Nauk Pedagogicznych we współpracy z Wydziałem Biologii i Nauk o Środowisku rozpoczęli realizację międzynarodowego projektu pt. „The Unteachables”.
W projekcie uczestniczą partnerzy z Danii (koordynator), Włoch, Islandii, Hiszpanii oraz Słowenii.
Głównym celem projektu jest zbadanie w jakim zakresie obserwowany w Europie coraz większy odsetek młodzieży szkolnej przejawiający niechęć do nauki można przekształcić w grupę uczniów uczących się i nadających bieg swojemu procesowi kształcenia.
Badania będą odbywać się w środowisku naturalnym uczniów tj. w 10 szkołach partnerskich w całej Europie. Testowane będą nowe narzędzia i strategie uczenia się oparte na wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Zostanie również wypracowana nowa metodyka kształcenia w tym zakresie. We wszystkie działania zostaną włączeni bezpośrednio nauczyciele akademiccy, naukowcy, eksperci, nauczyciele szkół średnich, uczniowie szkół średnich oraz nasi studenci.
Dla studentów naszej uczelni taki projekt to doskonała okazja, aby:
·         prowadzić badania w szkołach średnich;
·         uczestniczyć w procesie tworzenia, analizowania i testowania nowoczesnych strategii uczenia się;
·         współpracować w szerszym kontekście edukacyjnym naukowcami, ekspertami, nauczycielami szkół średnich oraz nauczycielami akademickimi;
·         kooperować ze środowiskiem naukowym i praktykami z innych krajów;
·         mieć szansę udziału w kolejnych, innowacyjnych projektach będących kontynuacją projektu „The Unteachables”;
·         zdobyć cenne kompetencje społeczne, w tym wzmocnić zdolność do współpracy oraz komunikacji w grupie;
·         zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, poprzez uniwersalność zdobytej wiedzy i nowych umiejętności.

Projekt ma charakter innowacyjny. W Europie bowiem wzrasta problem uczniów z trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu w szkole tj. uczniów, którzy nie chcą się uczyć i funkcjonować w szkole a środowisko szkolne nie odpowiada na ich potrzeby w wystarczającym stopniu lub stwarza bariery trudne do pokonania. Oznacza to konieczność tworzenia nowych zasobów edukacyjnych dla nauczycieli i dla nowych pokoleń przyszłych nauczycieli, którzy będą musieli stawić czoła rosnącej liczbie uczniów odczuwających czasem nawet fobię szkolną, czy tak zwane wypalenie, mające bardzo różne podłoże.

Studenci – przyszli nauczyciele – nie są odpowiednio przygotowani do pracy z tego typu “trudnym” uczniem, ponieważ kształcenie nauczycieli zmienia się 10 razy wolniej niż wiedza o potrzebach wprowadzania zmian w system nauczania czy też sam system nauczania. Dlatego też studenci naszej uczelni są tak bardzo ważnym partnerem i współpracownikiem tego projektu. Można powiedzieć, iż metody nauczania powinny uwzględniać obserwowalne zmiany pokoleniowe i cywilizacyjne, czy wręcz zmiana powinna dotyczyć w ogóle podejścia do nauczania. Czy tak się dzieje? Dziś m.in. coraz częściej podkreśla się rolę nauczyciela jako mentora pomagającego zdobywać wiedzę i umiejętności uczniom. W jakim zakresie w proces ten zostanie wpleciona nowoczesna technologia, jak metoda okaże się najskuteczniejsza i jaka zmiana będzie możliwa do zaobserwowania, ujawnią badania skuteczności i efektywności tej innowacji.

Projekt potrwa 24 miesiące do sierpnia 2020 roku, a już w przyszłym roku planowane jest spotkanie wszystkich partnerów w Polsce.

Uczestnicy polskiego zespołu projektowego:
·         Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
·         dr Artur Baranowski, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku – koordynator
·         dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska, Wydział Nauk Pedagogicznych

·         Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych:
·         Aneta Żmijewska
·         Katarzyna Majcher
·         Sofija Iglińska
·         Adrianna Wróbel
·         Marcin Bielecki
·         Dyrektorzy i nauczyciele szkół średnich:
·         Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie
Dyrektor: mgr Hanna Babikowska, nauczyciele mgr Monika Kwiatek, mgr Marta Jakubczak
·         Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Bł. R. Archutowskiego w Warszawie
Dyrektor: mgr Tomasz Kowalczyk, mgr Anna Ściborek, mgr Łukasz Chojnowski
Strona projektu: https://theunteachableserasmus.blogspot.com/

1. Tytuł projektu: ,,Coach rodzinny: innowacyjne podejście dom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:
Wydział studiów nad Rodziną, Wydział Nauk Pedagogicznych, ks. prof. UKSW  dr hab. Mieczysław Ozorowski,  dr hab. Anna Fidelus
Instytucja ogłaszająca:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
Status:
W trakcie realizacji
Okres realizacji:
01.07.2013 do 30.04.2015

2. Tytuł projektu: „Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy resocjalizacyjnej”

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:
dr Anna Fidelus WNP projekt w partnerstwie z AKI, UKSW jako partner
Instytucja ogłaszająca:
MJWPU
Status:
W trakcie realizacji
Okres realizacji:
01.12.2011 – 30.06.2014

1. Tytuł projektu:
PI Europejski wymiar edukacji- technologie w służbie kształcenia

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:
Łopaciński, WNP, Prorektor ds. Kształcenia, CJO, Szałata, Bała
Instytucja ogłaszająca:
NCBiR
Status:
W trakcie realizacji
Okres realizacji:
01.07.2012- 30.06.2015

2. Tytuł projektu:
Koncepcja książki i oferta czytelnicza dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym jako medium kulturowe we wczesnej socjalizacji i wychowaniu

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:
WNP – mgr Emilia Śmiechowska-Pietrovskij
Instytucja ogłaszająca:
NCN PRELUDIUM
Status:
Złożony

3. Tytuł projektu:
Podnoszenie kompetencji pracowników w ochronie zdrowia i opieki społecznej w kontekście Strategii Europa 2020

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:
Międzywydziałowe Centrum Studiów Podyplomowych UKSW/ I.Kądziela  / w tym WNP
Instytucja ogłaszająca:
NCBiR
Status:
W trakcie realizacji
Okres realizacji:
01.08.2013-31.07.2015

4. Tytuł projektu:
Człowiek miarą wszechrzeczy- kształcenie praktyczne w specjalnościach wspierajacych opiekę nad osobami starszymi i wykluczonymi społecznie

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:
WT, WFCh, WNHiS, WPiA, WNH, WNP, WM-P, WBNS, WNoR/ M.Wojtczak-Wałachowska
Instytucja ogłaszająca:
NCBiR
Status:
W trakcie realizacji
Okres realizacji:
01.01.2013-31.12.2015

5. Tytuł projektu:
Edukacja włączająca uczniów z dysfunkcją wzroku

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:
WNP, dr Marzena Dycht
Instytucja ogłaszająca:
NCN OPUS
Status:
Złożony

1. Tytuł projektu:
„Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy resocjalizacyjnej”

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:
dr Anna Fidelus WNP projekt w partnerstwie z AKI, UKSW jako partner
Instytucja ogłaszająca:
MJWPU
Status:
W trakcie realizacji
Okres realizacji:
01.12.2011 – 30.06.2014

2. Tytuł projektu:
Koncepcja książki i oferta czytelnicza dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym jako medium kulturowe we wczesnej socjalizacji i wychowaniu

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:
WNP – mgr Emilia Śmiechowska-Pietrovskij
Instytucja ogłaszająca:
NCN PRELUDIUM
Okres realizacji:
2013-2014

3. Tytuł projektu:
Propozycje czytelnicze dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym, jako efekt preferencji lekturowych i światopoglądowych dorosłych pośredników (wydawców, nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy) pomiędzy dzieckiem a książką

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:
WNP – mgr Emilia Śmiechowska-Pietrovskij
Instytucja ogłaszająca:
NCN PRELUDIUM
Status:
w trakcie realizacji
Okres realizacji:
2011-2014

4. Tytuł projektu:
„Od bierności do samodzielności. Przygotowanie nauczyciela do pełnienia zadań wychowawczych jako element wsparcia szkoły”

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:
WNP, dr B. Skowroński, ks. Franczak, L. Aksamit, M. Wojtczak-Wałachowska
Instytucja ogłaszająca:
MEN
Status:
nie  przyjęty do realizacji

1. Tytuł projektu:
ETiK II: Entwicklung eines Testinstrumentes zu einer didaktisch und bildungstheoretisch ausgewiesenen Erfassung moralischer Kompetenzen, bezogen auf den Ethik-Unterricht an öffentlichen Schulen

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:
prof. dr hab. D. Benner
Instytucja ogłaszająca:
DFG
Status:
w trakcie realizacji
Okres realizacji:
2011-2013

2. Tytuł projektu:
Coaching ? nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowe

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:
Instytucja ogłaszająca:
Status:
w trakcie realizacji
Okres realizacji:
2011-2013

1. Tytuł projektu:
Sporządzenie narzędzi badań nad kompetencjami moralnymi uczniów gimnazjum, kształtowanymi na lekcjach etyki (KoMoLEG)

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:
prof. dr hab. D. Benner, dr D. Stępkowski
Instytucja ogłaszająca:
MNiSzW
Status:
zakwalifikowany i nie  przyjęty do realizacji