Przejdź do treści

Studiuj z nami pedagogikę

Studia na kierunku pedagogika na UKSW to dobry wybór dla tych, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu wychowania, działalności opiekuńczej i resocjalizacyjnej, pomocy, wsparcia i wspomagania dzieci, młodzieży oraz rodziny, pracować jako wychowawca czy pedagog. 

Wykładowcy na kierunku pedagogika są doświadczonymi dydaktykami, jak i pasjonatami nauki, którzy chętnie dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem w przyjaznej atmosferze. Pod ich okiem studenci mogą zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia profesjonalnej działalności opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej, pomocy pedagogicznej, wspomagania rozwoju oraz wsparcia dzieci, młodzieży i rodziny.

Proponowane moduły kształcenia na tym kierunku pozwalają wybrać ścieżkę kształcenia dopasowaną do zainteresowań studenta. Program studiów oparty na wiedzy z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin, jest uzupełniony m.in. przedmiotami dającymi podstawy wiedzy w zakresie psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji i wychowania, socjologii edukacji, historii myśli pedagogicznej, metodologii badań pedagogicznych.

Na terenie UKSW mieści się nowoczesne przedszkole, nad którym Wydział sprawuje merytoryczną opiekę. Studenci mogą tam odbyć praktyki studenckie i nabyć kompetencje zawodowe niezbędne w dalszej pracy.

Czas: studia licencjackie – 3 lata; studia magisterskie – 2 lata.

Forma studiów:

studia stacjonarne – Są to studia bezpłatne.

studia niestacjonarne – Są to studia płatne. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów.

Czesne – studia niestacjonarne:

studia I oraz II stopnia – 4000 zł. za rok

Płatność jednorazowa za cały rok akademicki
(95 % opłaty)
Płatność w dwóch ratach – w podziale na 2 semestry
(100 % opłaty)
Płatność w 4 ratach
(105 % opłaty)
Termin płatności:
do dnia 10 października.


Należność:
3800 zł.
Terminy płatności:
1 rata – do dnia 10 października;
2 rata – do dnia 15 lutego.

Należność:
1 rata – 2000 zł.
2 rata – 2000 zł.
Terminy płatności:
1 rata – do dnia 10 października;
2 rata – do dnia 30 listopada;
3 rata – do dnia 15 lutego;
4 rata – do dnia 15 kwietnia.

Należność:
1 rata – 1050 zł.
2 rata – 1050 zł.
3 rata – 1050 zł.
4 rata – 1050 zł.

Deklarację płatności określającą liczbę rat można złożyć w systemie USOSweb w formie oświadczenia woli w dniu podpisania umowy z UKSW o warunkach odpłatności za studia, a w przypadku jej zmiany na kolejne lata studiów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października.

W przypadku niezłożenia deklaracji w sprawie płatności, przyjmuje się płatność w 2 ratach.

Terminy zjazdów:

Moduły kształcenia:

Studia I stopnia (3- letnie licencjackie):

Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza.

Limit miejsc: ….

Minimalna liczba osób do uruchomienia modułu: 25

Studia II stopnia (2- letnie magisterskie):

Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka;

Limit miejsc: …..

Minimalna liczba osób do uruchomienia modułu: 25

Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza.

Limit miejsc: …..

Minimalna liczba osób do uruchomienia modułu: 25

Wybór modułu kształcenia deklaruje się podczas rejestracji w systemie IRK (irk.uksw.edu.pl)

UWAGA.
Absolwenci studiów I stopnia, którzy nie ukończyli kierunku w dyscyplinie pedagogika zobowiązani są do zrealizowania przedmiotów w ramach których uzupełnią efekty uczenia się.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku pedagogika można pracować m.in. w:

 • placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • przedszkolach, szkołach jako pedagog,
 • placówkach opieki oraz wsparcia dzieci i młodzieży,
 • organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujące się w sposób profesjonalny opieką, wychowaniem oraz resocjalizacją

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka, geografia, biologia.

Studia stacjonarne magisterskie:

Kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Studia niestacjonarne licencjackie:

W postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują zasady obliczania końcowego wyniku analogiczne do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków studiów I stopnia stacjonarnych pedagogika.

Studia niestacjonarne magisterskie:

W postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują zasady obliczania końcowego wyniku analogiczne do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków studiów II stopnia stacjonarnych.

Procedury rekrutacji:

1.Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydata).

irk.uksw.edu.pl

 • założenie konta
 • uzupełnienie danych osobowych
 • wprowadzenie wyników egzaminów maturalnych
 • zapisanie się na wybrany kierunek studiów

2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów wynosi 85 zł.

3. Oczekiwanie na ogłoszenie wyników i tzw. status kwalifikacji.

 • „zakwalifikowany” – Kandydat może składać dokumenty w wyznaczonych dniach (patrz harmonogram rekrutacji)
 • „wpisany na listę rezerwową” – kandydat oczekuje na ewentualne przesunięcie listy rankingowej, chyba, że na jego koncie widnieje wyraźny komunikat o możliwości złożenia dokumentów w I turze (patrz harmonogram rekrutacji)
 • „niezakwalifikowany” – kandydat nie bierze dalszego udziału w procesie rekrutacji.

4. Dokonanie opłaty za Elektroniczną Legitymację Studenta (ELS).

Opłatę należy dokonać na indywidualny numer rachunku, który jest w podaniu o wydanie ELS. Podanie jest generowane z IRK razem z ankietą Kandydata.

opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta – 22 zł

5. Złożenie dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • ankieta kandydata wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta (wydrukowane z IRK, podpisane)
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości (studia I stopnia)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (studia I stopnia)
 • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego (studia II stopnia)
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego (studia II stopnia)
 • oryginał suplementu do dyplomu (studia II stopnia)
 • kserokopia suplementu do dyplomu (studia II stopnia)
 • potwierdzenie dokonania opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) – nie dotyczy Absolwentów UKSW, którzy już posiadają ELS z innego kierunku lub ze studiów I stopnia

Miejsce złożenia dokumentów:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15

Termin złożenia dokumentów:

Zgodnie z harmonogramem oraz informacją na indywidualnym koncie w IRK

kierownik kierunku pedagogika

kierownik kierunku pedagogika
dr Beata Krajewska

e-mail: b.krajewska@uksw.edu.pl


obsługa administracyjna

STUDIA STACJONARNE I stopnia kierunek pedagogika

specjalista ds. administracyjnych
mgr Agnieszka Baranowska

telefon/fax: (0-22) 569-96-71
e-mail: a.baranowska@uksw.edu.pl
p.1507

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek w godz. 12:30-14:30
wtorek w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30
środa – dziekanat nieczynny
czwartek w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30
piątek w godz. 9:00-12:00

STUDIA NIESTACJONARNE I i II stopnia kierunek pedagogika
STUDIA STACJONARNE II stopnia kierunek pedagogika

specjalista ds. administracyjnych
mgr Irmina Pasternacka

telefon/fax: (0-22) 569-96-72
e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl
p.1506

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek w godz. 12:30-14:30
wtorek w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30
środa – dziekanat nieczynny
czwartek w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30
piątek w godz. 9:00-12:00
sobota (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych w formie stacjonarnej) w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30

Efekty uczenia i programy studiów:

https://bip.uksw.edu.pl/node/210