Przejdź do treści

Studia Podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć”Rekrutacja – rok akademicki 2024/2025

Zapraszamy Państwa na Studia Podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć”

Studia trwają trzy semestry. Studia są płatne. Zajęcia odbywają się w kampusie Uniwersytetu na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie (Młociny).

Zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym – piątek i niedziela zajęcia on-line, sobota zajęcia stacjonarne.

Adresaci studiów

Studia Podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć” skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, lub studiów jednolitych magisterskich różnych kierunków, w toku których nie nabyto przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Kwalifikacje

Absolwenci studiów uzyskają przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela, które obejmuje przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne i przygotowanie dydaktyczne. Przygotowanie dydaktyczne obejmuje podstawy dydaktyki i emisji głosu oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć. 

Słuchacz studiów podyplomowych uzyska przygotowanie pedagogiczne, czyli wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej w powiązaniu z praktyką pedagogiczną realizowaną podczas studiów podyplomowych. Program studiów podyplomowych został przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zjazdy odbywają się w piątki, soboty i niedziele – średnio dwa razy w miesiącu.

Forma studiów: Hybrydowa

Piątek – forma zajęć: on-line. Zajęcia od godziny 16:00 na aplikacji MS Teams

Sobota – forma zajęć: stacjonarna. Zajęcia odbywają się na kampusie UKSW przy
ul. Wóycickiego 1/3

Niedziela – forma zajęć: on-line. Zajęcia na aplikacji MS Teams

Słuchacz realizuje 560 godzin zajęć dydaktycznych objętych programem studiów oraz 150 godzin praktyk zawodowych. Praktyka zawodowa w wymiarze 150 godzin, realizowana jest w placówkach publicznych i niepublicznych, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, z podziałem na: praktyka zawodowa pedagogiczna i praktyka zawodowa dydaktyczna. Praktyka zawodowa  pedagogiczna w wymiarze 30 godzin realizowana w II semestrze, w następującym rozkładzie – 15 godzin w szkole podstawowej; 15 godzin w szkole ponadpodstawowej. Praktyka zawodowa dydaktyczna w wymiarze 120 godzin realizowana w III semestrze, w następującym rozkładzie – 60h w szkole podstawowej; 60 godzin w szkole ponadpodstawowej.

Warunkiem ukończenia podyplomowych studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich egzaminów oraz przedmiotów objętych programem studiów i odbycie praktyki zawodowej.

Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu toku studiów oraz egzaminu końcowego (bez pisania pracy dyplomowej).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć uprawniające do ubiegania się o nauczanie przedmiotu lub prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Program studiów

Semestr I:

Pedagogika ogólna (wykład)

Pedagogika ogólna (ćwiczenia)

Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej (wykład)

Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej (ćwiczenia)

Psychologia rozwoju dziecka oraz ucznia w okresie adolescencji (wykład)

Organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty (wykład)

Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej (wykład)

Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej (ćwiczenia)

Dydaktyka ogólna (wykład)

Dydaktyka ogólna (ćwiczenia)

Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, pierwsza pomoc przedmedyczna (ćwiczenia)

Pedagogika rodziny (wykład)

Semestr II:

Psychologia wychowania i edukacji (wykład)

Psychologia wychowania i edukacji (ćwiczenia)

Emisja głosu (ćwiczenia)

Innowacyjne i aktywizujące metody nauczania oraz nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne w procesie nauczania – uczenia się (ćwiczenia)

Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć: organizacja nauczania w zakresie przedmiotów humanistycznych i społecznych (ćwiczenia)

Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć: organizacja nauczania w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (ćwiczenia)

Pedagogika szkolna (wykład)

Praktyka zawodowa pedagogiczna (15 godzin w szkole podstawowej; 15 godzin w szkole ponadpodstawowej)

Semestr III:

Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (wykład)

Współczesne zagrożenia w szkole z profilaktyką (wykład)

Metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ćwiczenia)

Współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami z elementami komunikacji interpersonalnej (ćwiczenia)

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna (wykład)

Warsztat pracy nauczyciela – organizacja pracy, diagnoza, ocenianie i ewaluacja pracy dydaktycznej (wykład)

Etyka zawodu nauczyciela (wykład)

Doradztwo edukacyjno – zawodowe (ćwiczenia)

Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć: organizacja nauczania w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (ćwiczenia)

Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć: organizacja nauczania w zakresie przedmiotów humanistycznych i społecznych (ćwiczenia)

Praktyka zawodowa dydaktyczna (60 godzin w szkole podstawowej; 60 godzin w szkole ponadpodstawowej)

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną stanowią Pracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW oraz Pracownicy innych Wydziałów UKSW.

Terminy zajęć

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zjazdy odbywają się w piątki, soboty i niedziele – średnio dwa razy w miesiącu.

Forma studiów: Hybrydowa

Piątek – forma zajęć: on-line. Zajęcia od godziny 16:00 na aplikacji MS Teams

Sobota – forma zajęć: stacjonarna. Zajęcia odbywają się na kampusie UKSW przy
ul. Wóycickiego 1/3

Niedziela – forma zajęć: on-line. Zajęcia na aplikacji MS Teams

wnp.uksw.edu.pl/studenci/terminy-zjazdow/

Opłaty

Studia są płatne. W roku akademickim 2024/2025 czesne wynosi: 1500 zł za jeden semestr. Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

Możliwości regulowania należności:

a) opłata jednorazowa z góry za cały rok
b) w dwóch ratach semestralnych

Procedury rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, lub studiów jednolitych magisterskich w toku których nie nabyto przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 560 oraz 150 godzin praktyk. Formą zakończenia studiów podyplomowych jest egzamin.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu w IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów oferta.uksw.edu.pl).

Limit miejsc: 40

Minimalna liczba słuchaczy: 30

Harmonogram rekrutacji

Planowany termin rozpoczęcia rejestracji – 1 czerwca 2024 r.

Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów –  3 czerwca 2024 r.

Ostatni dzień rejestracji w systemie – do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia 12 września 2024 r.

Ostatni dzień składania dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia
13 września 2024 r.

Procedury rekrutacji

 1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
  oferta.uksw.edu.pl
 2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego
 3. Złożenie dokumentów
  1. kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  3. jedno zdjęcie (format taki jak do dowodu osobistego); zdjęcie można wgrać do systemu, wówczas wydrukuje się na kwestionariuszu i nie będzie konieczności składania zdjęcia w formie tradycyjnej
  4. w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, dokument poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)

Komplet dokumentów należy składać w pokoju 1506, budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa od 03.06.2024 r. w niżej podanych dniach i godzinach:

poniedziałek – 12:30-14:30

wtorek – 9:00-12:00; 12:30-14:30

czwartek – 9:00-12:00; 12:30-14:30

piątek – 9:00-12:00

Kontakt

Jednostka organizacyjna studiów

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15, pokój 1506
01-938 Warszawa

Kierownik studiów

dr Beata Krajewska
e-mail: b.krajewska@uksw.edu.pl

Obsługa administracyjna studiów:

mgr Monika Mazurkiewicz
tel.: 022 56 99 696
e-mail: m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl