Przejdź do treści

Rekrutacja- rok akademicki 2024/2025


Zapraszamy Państwa na dwuletnie Studia Podyplomowe „Logopedia ogólna i kliniczna”. Proponowane studia umożliwią Państwu pracę w dziedzinie kształtowania i korekcji mowy oraz kształtowania komunikacji.

Ukończenie studiów z zakresu logopedii jest jednym z kilku warunków, jakie należy spełnić, by podjąć pracę logopedy. Studia przygotowują do pracy w zakresie logopedii z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, zarówno pełnosprawnymi (doskonalącymi warsztat mowy), jak również z zaburzeniami (kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych).

dziewczynka banki

Zajęcia na proponowanych studiach odbywać się będą stacjonarnie, w kampusie Uniwersytetu, który mieści się przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie (Młociny) oraz zdalnie.

Program studiów realizowany będzie podczas dwudniowych zjazdów, kilka razy w miesiącu – w piątki i soboty oraz podczas zjazdów wakacyjnych i feryjnych. W piątki zajęcia będą rozpoczynać się o godzinie 15.00.

Adresaci studiów

Studia Podyplomowe „Logopedia ogólna i kliniczna” adresowane są do absolwentów wyższych studiów (I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich), którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Studia nie zapewniają uprawnień pedagogicznych.

Zapraszamy Kandydatów posiadających nienaganną wymowę oraz poprawnie posługujących się językiem polskim.


Opłaty

Studia są płatne. W roku akademickim 2024/2025 czesne za jeden semestr Studiów Podyplomowych „Logopedia ogólna i kliniczna” wynosi 2700 zł. Studia trwają cztery semestry.

Słuchacze studiów podyplomowych uiszczają opłatę jednorazowo za cały rok akademicki w terminie 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć lub w ratach semestralnych w terminie 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego semestru.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku, który dostępny będzie w umowie o płatnościach.


Terminy zajęć

Planowane terminy zajęć w roku akademickim 2024/2025

semestr zimowy

 • 27-28 września 2024
 • 11-12 października 2024
 • 25-26 października 2024
 • 8-9 listopada 2024
 • 22-23 listopada 2024
 • 6-7 grudnia 2024
 • 13-14 grudnia 2024
 • 10-11 stycznia 2025
 • 24-25 stycznia 2025
 • 7-8 lutego 2025
 • 21-22 lutego 2025

semestr letni

 • 28 lutego-1 marca 2025
 • 14-15 marca 2025
 • 28-29 marca 2025
 • 11-12 kwietnia 2025
 • 25-26 kwietnia 2025
 • 9-10 maja 2025
 • 30-31 maja 2025
 • 13-14 czerwca 2025
 • wrzesień 2025

Kwalifikacje

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji jest osiągnięcie pozytywnych wyników z wszystkich wymaganych programem studiów przedmiotów, pozytywnie zaliczone praktyki (w tym – konspekt pracy z „klientem”), praca zaliczeniowa (opis przypadku) wraz z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego.

studia podyplomowe a praca logopedy

Ukończenie studiów z zakresu logopedii jest jednym z kilku warunków, jakie należy spełnić, by podjąć pracę logopedy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

 • Absolwenci studiów I st. posiadający przygotowanie pedagogiczne i ukończywszy studia podyplomowe z logopedii mają możliwość zatrudnienia jako nauczyciel logopeda w szkole podstawowej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 • Absolwenci studiów II st. lub jednolitych magisterskich posiadający przygotowanie pedagogiczne i ukończywszy studia podyplomowe z logopedii mają możliwość zatrudnienia jako nauczyciel logopeda w szkołach wszystkich typów, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz jako logopeda w placówkach medycznych.
 • Absolwenci studiów II st. lub jednolitych magisterskich nieposiadający przygotowania pedagogicznego i ukończywszy studia podyplomowe z logopedii mają możliwość zatrudnienia jako logopeda w placówkach medycznych.
 nauczyciel logopeda (szkoła podstawowa, placówka opiekuńczo-wychowawcza)logopeda kliniczny

nauczyciel logopeda i logopeda kliniczny
(wszystkie typy szkół, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki medyczne)
I st.+  
II st./j.mgr ++
przygotowanie pedagogiczne+ +
studia podyplomowe z logopedii+++

Zakładane efekty uczenia się

Efekty uczenia się – obszar: Medyczne i biologiczne podstawy logopedii

ABSOLWENT STUDIÓW:

 • Analizuje anatomię i fizjologię narządów mowy pod kątem medycznym i biologicznym
 • Analizuje działanie centralnego układu nerwowego
 • Charakteryzuje etapy rozwoju człowieka ze szczególnym ukierunkowaniem na senioralną fazę rozwoju i związanymi chorobami wieku starczego
 • Analizuje zaburzenia genetyczne i niepełnosprawności sprzężone
 • Przygotowuje metody terapeutyczne dostosowane do potrzeb człowieka z zaburzeniami psychicznymi
 • Przygotowuje metody terapeutyczne dostosowane do potrzeb dziecka

Efekty uczenia się – obszar: Językoznawcze podstawy logopedii

ABSOLWENT STUDIÓW:

 • Stosuje zasady fonetyki i fonologi
 • Stosuje poprawność językową
 • Korzysta z zasad funkcjonalności języka

Efekty uczenia się – obszar: Psychologiczno-pedagogiczne podstawy logopedii

ABSOLWENT STUDIÓW:

 • Wyjaśnia umiejscowienie logopedii jako nauki interdyscyplinarnej
 • Analizuje rozwój i kształtowanie się kompetencji językowych, komunikacyjnych i kulturowych
 • Stosuje alternatywne metody komunikacji
 • Przygotowuje metody terapeutyczne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • Dba o rozwój suprasegmentalny mowy

Efekty uczenia się – obszar: Diagnostyka logopedyczna

ABSOLWENT STUDIÓW:

 • Potrafi dobrać odpowiednie metody i narzędzia diagnostyczne
 • Podejmuje odpowiednie działania profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne zidentyfikowanych zaburzeń

Efekty uczenia się – obszar: Pedagogika specjalna

ABSOLWENT STUDIÓW:

 • Organizuje wsparcie w zakresie dydaktyki specjalnej
 • Podejmuje odpowiednie działania diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne w pedagogice specjalnej

Efekty uczenia się – obszar: Zadania systemów oświaty i ochrony zdrowia

ABSOLWENT STUDIÓW:

 • Charakteryzuje zadania placówek systemu oświaty
 • Charakteryzuje zadania placówek medycznych

Program studiów

Program Studiów Podyplomowych „Logopedia ogólna i kliniczna” obejmuje 720 godzin zajęć, w tym obowiązkowe 210 godzin praktyk w gabinetach logopedycznych lub w miejscu pracy logopedy (szkoła, przedszkole, szpital, poradnia, dom opieki itp.).

Proponowany program zgodny jest ze standardami kształcenia na studiach podyplomowych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. poz.450).

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Medyczne podstawy logopedii;
 • Ortodoncja dla logopedów;
 • Wprowadzenie do logopedii;
 • Wybrane zagadnienia z geriatrii;
 • Wybrane zagadnienia z pediatrii;
 • Rozwój mowy i języka;
 • Dydaktyka specjalna;
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej;
 • Lingwistyczne podstawy logopedii;
 • Pedagogiczne podstawy logopedii;
 • Psychologiczne podstawy logopedii;
 • Emisja i higiena głosu;
 • Logorytmika;
 • Typologie zaburzeń mowy;
 • Profilaktyka logopedyczna;
 • Logopedia kliniczna i szkolna z przygotowaniem dydaktyczno-metodycznym I – metodyka diagnozy i terapii, warsztat pracy logopedy, media i nowe technologie w logopedii;
 • Logopedia kliniczna i szkolna z przygotowaniem dydaktyczno-metodycznym II – czynności prymarne i odruchy orofacjalne, dysfagia, dyslalia, palatolalia i rynolalia, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, wczesna interwencja logopedyczna;
 • Logopedia kliniczna i szkolna z przygotowaniem dydaktyczno-metodycznym III – dysfonie, jąkanie i giełkot, opóźniony rozwój mowy, mutyzm i mutyzm wybiórczy, gerontologopedia;
 • Logopedia kliniczna i szkolna z przygotowaniem dydaktyczno-metodycznym IV – oligofazja, komunikacja osób ze spektrum autyzmu, metody rewalidacji indywidualnej, tyflologopedia i surdologopedia, podstawy audiofonologii pedagogicznej, fonogesty; metody wychowania słuchowego i językowego;
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca;
 • Logopedyczne studium przypadku;
 • Logopedia kliniczna i szkolna z przygotowaniem dydaktyczno-metodycznym V – afazja, pragnozja, schizofazja, dyzartria;
 • Logopedia kliniczna i szkolna z przygotowaniem dydaktyczno-metodycznym VI – onkologopedia z fonacją pozakrtaniową;
 • Praktyki zawodowe pedagogiczne – 60 godzin;
 • Praktyki zawodowe w placówkach medycznych,
 • Praktyki zawodowe w placówkach oświatowych.

Plan zajęć


Kadra pedagogiczna

 • prof. dr hab. Jacek Błeszyński
 • lek. med. Justyna Czarnecka-Mielczarek
 • dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.
 • dr Izabela Gątarek
 • dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. ucz.
 • dr Monika Kamper-Kubańska
 • dr Alicja Karsznia-Sobczak
 • dr Marlena Kilian
 • dr Mateusz Kowalski
 • dr Kamil Kuracki
 • mgr Dorota Leśniczuk
 • dr Anna Lis-Skowrońska
 • dr Małgorzata Kustosz-Piątosa
 • mgr Magdalena Salach-Zapaśnik
 • dr Jakub Skrzek
 • dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

Praktyki zawodowe

Słuchacz Studiów Podyplomowych „Logopedia ogólna i kliniczna” zobowiązany jest do zrealizowania w toku studiów 210 godzin praktyk zawodowych: praktyk zawodowych będących w obszarze zajęć kierunkowych – pedagogiki specjalnej – w wymiarze 60 godzin oraz praktyk zawodowych logopedycznych odbywających się w placówkach medycznych i oświatowych – w wymiarze 150 godzin.

Słuchacz sam wybiera miejsce praktyk, po konsultacji z Pełnomocnikiem ds. praktyk.

Praktyki zawodowe pedagogiczne

60 godzin, realizowane w 2 semestrze;

Praktyki zawodowe w placówkach medycznych

30 godzin, realizowane w 3 semestrze;

Praktyki zawodowe w placówkach oświatowych

120 godzin, realizowane w semestrach 2-4;

Regulamin praktyk


Migawki z zajęć

Ćwiczenia z przedmiotu: Dydaktyka specjalna, Dr Kamil Kuracki wraz z Słuchaczami Studiów Podyplomowych „Logopedia ogólna i kliniczna” – 16.06.2023
Słuchaczki Studiów Podyplomowych „Logopedia ogólna i kliniczna” – ćwiczenia z przedmiotu: „Dydaktyka specjalna” – 16.06.2023
Ćwiczenia z przedmiotu: Dydaktyka specjalna, Dr Kamil Kuracki wraz z Słuchaczkami Studiów Podyplomowych „Logopedia ogólna i kliniczna” – 16.06.2023
Słuchacze I edycji Studiów Podyplomowych „Logopedia ogólna i kliniczna” wraz z Kierownikiem studiów prof. dr. hab. Jackiem Błeszyńskim
– ćwiczenia z przedmiotu: Diagnostyka w pedagogice specjalnej – 17.06.2023

Dziękujemy Państwu za zaufanie. Mamy nadzieję, że spełnimy Państwa oczekiwania, a zdobyte kompetencje umożliwią Państwu z sukcesem realizację zawodowych planów.

Konferencje

Procedury rekrutacji

Na Studia Podyplomowe „Logopedia ogólna i kliniczna”, prowadzone na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przyjęci zostaną kandydaci, którzy spełnią następujące warunki:

1. Są absolwentami wyższych studiów (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich) oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

2. Posiadają nienaganną wymowę oraz poprawnie posługujących się językiem polskim.

3. Zarejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.uksw.edu.pl), wgrają do systemu wymagane dokumenty:

• skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

• skan audiogramu (wynik graficzny badania audiometrycznego oceny sprawności narządu słuchu)

• skan zaświadczenia lekarskiego od laryngologa / foniatry o zdatności do wykonywania zawodu logopedy

• zdjęcie (format taki, jak do dowodu osobistego)

4. Przystąpią w wyznaczonym terminie do rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której potwierdzona zostanie nienaganna wymowa oraz poprawne posługiwanie się językiem polskim.

5. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dostarczą wymaganą dokumentację:

• kwestionariusz osobowy drukowany z IRK,

• dyplom ukończenia studiów wyższych – do wglądu oryginał,

• w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym – do wglądu dokument poświadczający zmianę nazwiska,

• audiogram – do wglądu oryginał

• zaświadczenie lekarskie od laryngologa / foniatry o zdatności do zawodu logopedy

Harmonogram rekrutacji

rejestracja w IRK:

tura I

1 czerwca 2024 r., godz. 10.00 – 4 lipca 2024 r. godz. 23.59;

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc otwarta będzie II tura rejestracji w terminie: 9 lipca 2024 r., godz. 10.00 – 25 września 2024 r., godz. 14.00.

termin rozmowy kwalifikacyjnej: 6 lipca 2024 r., 27 września 2024 r. (tylko w przypadku niewypełnienia limitu w terminie 6 lipca 2024 r.);

limit miejsc – 30 osób

W roku akademickim 2024/2025 planujemy utworzyć tylko jedną grupę.

Minimalna liczba kandydatów – 25 osób. W przypadku niewypełnienia limitu 25 osób, studia nie zostaną uruchomione.

termin złożenia dokumentów: podczas rozmowy kwalifikacyjnej;

Miejsce stacjonarnej rozmowy kwalifikacyjnej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15, sala


Zarejestruj się – IRK


Kontakt

Jednostka organizacyjna studiów

Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierownik studiów

prof. dr hab. Jacek Błeszyński
e-mail: jacek.bleszynski@uksw.edu.pl
e-mail: logopedia.wnp@uksw.edu.pl

Obsługa administracyjna

mgr Agnieszka Baranowska
tel.: 22 569 96 71
e-mail: a.baranowska@uksw.edu.pl
e-mail: logopedia.wnp@uksw.edu.pl

pn – 12.30-14.30
wt – czw – 9.00-14.30 (przerwa 12.00-12.30)
pt – 9.00-14.30; podczas zjazdów 9.00-16.00 (przerwa 12.00-12.30)
sb (podczas zjazdów stacjonarnych) – 8.00-16.00 (przerwa 12.00-12.30)

Dnia 27 maja br. (poniedziałek) oraz  31 maja br. (piątek) sekretariat studiów będzie nieczynny.

mapa

Adres sekretariatu studiów

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Pedagogicznych
Studia Podyplomowe „Logopedia ogólna i kliniczna”
ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15, pokój 1507
01-938 Warszawa

e-mail: logopedia.wnp@uksw.edu.pl
tel.: 22 569 96 71


Poznaj UKSW

Infrastruktura UKSW

https://uksw.edu.pl/multimedia/zdjecia-uksw/