Przejdź do treści

Studiuj z nami pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną

Zapraszamy Państwa na jednolite studia magisterskie kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Studia trwają 5 lat.
Zajęcia odbywają się w kampusie Uniwersytetu na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie (Młociny).

studia stacjonarne – Są to studia bezpłatne.

studia niestacjonarne – Są to studia płatne. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów.

Limit miejsc: ……

Minimalna liczba osób do uruchomienia kierunku: 25

Celem kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest uzyskanie przez studentów  kwalifikacji nauczycielskich do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej. Student zdobędzie profesjonalne kompetencje zawodowe, które pozwolą mu  refleksyjnie, twórczo i efektywnie wspomagać rozwój indywidualny i społeczny dzieci oraz rozwijać własną osobowość i budować relacje wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia na etapie wczesnej edukacji dziecka.  Doświadczona kadra akademików dba o to, aby studenci uzyskali najnowszą wiedzę z pedagogiki i psychologii o rozwoju człowieka we wczesnym dzieciństwie. Pomaga także rozwinąć umiejętności posługiwania się innowacyjnymi metodami i formami prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym z wykorzystaniem współczesnych technologii cyfrowych.

Program studiów jest  opracowany zgodnie ze standardami i wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz.U z 2019 roku, poz. 1450) oraz współczesną, najnowszą wiedzą z zakresu filozofii i etyki wychowania,  pedagogiki, psychologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej, metodyki prowadzenia zajęć z dziećmi, a także wspomagania rozwoju każdego dziecka. Student ma możliwość wyboru  na IV roku studiów, jednego z dwóch modułów kształcenia: artystycznego lub ekologicznego. Niektóre zajęcia i praktyki studenckie odbywają są w Niepublicznym Przedszkolu UKSW na terenie kampusu i w wybranych szkołach podstawowych w Warszawie.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UKSW posiadają przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do pracy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolu,  klasach zerowych i klasach I–III szkoły podstawowej, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, (Dz. U. z 2020 r., poz. 1289,  z późn. zm). Absolwenci mogą także pracować w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych zajmujących się pracą na rzecz edukacji i rozwoju dzieci.

Czesne – studia niestacjonarne:

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie – 4200 zł. za rok

Płatność jednorazowa za cały rok akademicki
(95 % opłaty)
Płatność w dwóch ratach – w podziale na 2 semestry
(100 % opłaty)
Płatność w 4 ratach
(105 % opłaty)
Termin płatności:
do dnia 10 października.

Należność:
3990 zł.
Terminy płatności:
1 rata – do dnia 10 października;
2 rata – do dnia 15 lutego.

Należność:
1 rata – 2100 zł.
2 rata – 2100 zł.
Terminy płatności:
1 rata – do dnia 10 października;
2 rata – do dnia 30 listopada;
3 rata – do dnia 15 lutego;
4 rata – do dnia 15 kwietnia.

Należność:
1 rata – 1103 zł.
2 rata – 1103 zł.
3 rata – 1102 zł.
4 rata – 1102 zł.

Deklarację płatności określającą liczbę rat można złożyć w systemie USOSweb w formie oświadczenia woli w dniu podpisania umowy z UKSW o warunkach odpłatności za studia, a w przypadku jej zmiany na kolejne lata studiów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października.

W przypadku niezłożenia deklaracji w sprawie płatności, przyjmuje się płatność w 2 ratach.

Procedury rekrutacji:

1.Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydata).

irk.uksw.edu.pl

 • założenie konta
 • uzupełnienie danych osobowych
 • wprowadzenie wyników egzaminów maturalnych
 • zapisanie się na wybrany kierunek studiów

2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów wynosi 85 zł.

3. Oczekiwanie na ogłoszenie wyników i tzw. status kwalifikacji.

 • „zakwalifikowany” – Kandydat może składać dokumenty w wyznaczonych dniach (patrz harmonogram rekrutacji)
 • „wpisany na listę rezerwową” – kandydat oczekuje na ewentualne przesunięcie listy rankingowej, chyba, że na jego koncie widnieje wyraźny komunikat o możliwości złożenia dokumentów w I turze (patrz harmonogram rekrutacji)
 • „niezakwalifikowany” – kandydat nie bierze dalszego udziału w procesie rekrutacji.

4. Dokonanie opłaty za Elektroniczną Legitymację Studenta (ELS).

Opłatę należy dokonać na indywidualny numer rachunku, który jest w podaniu o wydanie ELS. Podanie jest generowane z IRK razem z ankietą Kandydata.

opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta – 22 zł

5. Złożenie dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • ankieta kandydata wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta (wydrukowane z IRK, podpisane)
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • potwierdzenie dokonania opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

Miejsce złożenia dokumentów:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15

Termin złożenia dokumentów:

Zgodnie z harmonogramem oraz informacją na indywidualnym koncie w IRK

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 [PDF, 0.21 MB]

kierownik kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

dr Ewa Kulawska

E-mail: e.kulawska@uksw.edu.pl


obsługa administracyjna

specjalista ds. administracyjnych
mgr Monika Mazurkiewicz

telefon: (0-22) 569-96-96
e-mail: m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl

p. 1506

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek w godz. 12:30-14:30

wtorek w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30

środa – dziekanat nieczynny

czwartek w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30

piątek w godz. 9:00-12:00

sobota (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych w formie stacjonarnej) w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30


Programy studiów