Przejdź do treści

Rekrutacja – rok akademicki 2024/2025

Zapraszamy Państwa na XIII edycję Studiów Podyplomowych Zarządzanie Oświatą (rok akademicki 2024/2025).

Studia trwają dwa semestry (od października do czerwca włącznie). Studia są płatne. Zajęcia odbywają się w kampusie Uniwersytetu na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie (Młociny).

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów w piątki i soboty, średnio dwa razy w miesiącu. W piątki zajęcia rozpoczynają się o godzinie 16.00.

Forma studiów: Hybrydowa.

Piątek – forma zajęć: online. Zajęcia od godziny 16:00 na aplikacji MS Teams

Sobota – forma zajęć: stacjonarna. Zajęcia odbywają się na kampusie UKSW przy
ul. Wóycickiego 1/3

Celem studiów jest przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy  edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego.


Adresaci studiów

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą skierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, w tym:

– nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej,

– pracowników nadzoru pedagogicznego,

– pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli,

– animatorów działań i organizacji oświatowych,

– osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania oświatą.

Studia są adresowane także do osób zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej.


Kwalifikacje

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej

(zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce)


Organizacja studiów

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy odbywają się w piątki i w soboty, średnio dwa razy w miesiącu).

Forma studiów: Hybrydowa.

Piątek – forma zajęć: online. Zajęcia od godziny 16:00 na aplikacji MS Teams

Sobota – forma zajęć: stacjonarna. Zajęcia odbywają się na kampusie UKSW przy
ul. Wóycickiego 1/3

Słuchacz realizuje 250 godzin zajęć dydaktycznych objętych programem studiów oraz 30 godzin praktyk zawodowych w trakcie 2-semestralnego toku studiowania.

Warunkiem ukończenia podyplomowych studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich egzaminów oraz przedmiotów objętych programem studiów i odbycie praktyki dyplomowej

Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu rocznego toku studiów oraz egzaminu końcowego (bez pisania pracy dyplomowej).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.


Program studiów

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 1. Podstawy organizacji i zarządzania
 2. Prawo oświatowe. Prawo pracy. Karta Nauczyciela
 3. Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej
 4. Planowanie i organizacja pracy w placówkach oświatowej
 5. Placówka oświatowa w środowisku lokalnym
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
 7. Zarządzanie finansami w oświacie
 8. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 9. Technologie informacyjne w zarządzaniu oświatą
 10. Marketing i promocja szkoły
 11. Etyka zawodu dyrektora
 12. Komunikacja interpersonalna
 13. Zamówienia publiczne w oświacie
 14. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w szkole
 15. Rola organu prowadzącego w polskim systemie oświaty
 16. Zasady tworzenia koncepcji rozwoju i funkcjonowania szkoły
 17. Praktyka kierownicza

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna: Pracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, Pracownicy Kuratorium Oświaty i MEIN, Dyrektorzy szkół posiadający wieloletnią praktykę na stanowisku kierowniczym, Dyrektorzy Wydziałów Oświaty i Wychowania.


Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty, średnio dwa razy w miesiącu.
W piątki zajęcia odbywają się od godziny 16.00.

Forma studiów: Hybrydowa.

Piątek – forma zajęć: online. Zajęcia od godziny 16:00 na aplikacji MS Teams

Sobota – forma zajęć: stacjonarna. Zajęcia odbywają się na kampusie UKSW przy
ul. Wóycickiego 1/3


Opłaty

Studia są płatne. W roku akademickim 2024/2025 czesne wynosi: 2000 zł za jeden semestr.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

Możliwości regulowania należności:

a) opłata jednorazowa z góry za cały rok
b) w dwóch ratach semestralnych


Procedury rekrutacji

Na Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą przyjmowani są kandydaci z wykształceniem wyższym (lic., inż., mgr,). O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu w IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów oferta.uksw.edu.pl).

Limit miejsc: 60 osób.

Minimalna liczba słuchaczy: 30 osób

Harmonogram rekrutacji:

Planowany termin rozpoczęcia rejestracji – 1 czerwca 2024 r.

Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów –  3 czerwca 2024 r.

Ostatni dzień rejestracji w systemie – do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia 12 września 2024 r.

Ostatni dzień składania dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia 13 września 2024 r.

Procedury rekrutacji

 1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
  oferta.uksw.edu.pl
 2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego
 3. Złożenie dokumentów
  1. kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  3. jedno zdjęcie (format taki jak do dowodu osobistego)
  4. w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)

Komplet dokumentów należy składać w pokoju 1506, budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa od 03.06.2024 r. w dniach i godzinach:

poniedziałek – 12:30-14:30

wtorek – 9:00 – 12:00 ; 12:30-14:30

czwartek – 9:00 – 12:00 ; 12:30-14:30

piątek – 9:00-12:00

Kontakt

Jednostka organizacyjna studiów

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Kierownik studiów

dr Ewa Kulawska
e-mail: e.kulawska@uksw.edu.pl

Obsługa administracyjna studiów

mgr Irmina Pasternacka
tel.: 22 569 96 72
e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl

Adres

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15, pokój 1506
01-938 Warszawa