Przejdź do treści

Procedury rekrutacji

STUDIA I STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydata).

www.irk.uksw.edu.pl

 • założenie konta
 • uzupełnienie danych osobowych
 • wprowadzenie wyników egzaminów maturalnych
 • zapisanie się na wybrany kierunek studiów

2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów wynosi 85 zł.

3. Oczekiwanie na ogłoszenie wyników i tzw. status kwalifikacji.

 • „zakwalifikowany” – Kandydat może składać dokumenty w wyznaczonych dniach (patrz harmonogram rekrutacji)
 • „wpisany na listę rezerwową” – kandydat oczekuje na ewentualne przesunięcie listy rankingowej, chyba, że na jego koncie widnieje wyraźny komunikat o możliwości złożenia dokumentów w I turze (patrz harmonogram rekrutacji)
 • „niezakwalifikowany” – kandydat nie bierze dalszego udziału w procesie rekrutacji.

4. Dokonanie opłaty za Elektroniczną Legitymację Studenta (ELS).

Opłatę należy dokonać na indywidualny numer rachunku, który jest w podaniu o wydanie ELS. Podanie jest generowane z IRK razem z ankietą Kandydata.

opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta – 22 zł

5. Złożenie dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • ankieta kandydata wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta (wydrukowane z IRK, podpisane)
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • potwierdzenie dokonania opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

Miejsce złożenia dokumentów:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15
pokoje: 1505A, 1505, 1504

Termin złożenia dokumentów:

Zgodnie z harmonogramem oraz informacją na indywidualnym koncie w IRK, w godzinach: 9.00-12.00, 12.30-14.00;

STUDIA II STOPNIA

1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydata).

www.irk.uksw.edu.pl

 • założenie konta
 • uzupełnienie danych osobowych
 • wprowadzenie wyników egzaminów maturalnych
 • zapisanie się na wybrany kierunek studiów

2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów wynosi 85 zł.

3. Oczekiwanie na ogłoszenie wyników i tzw. status kwalifikacji.

 • „zakwalifikowany” – Kandydat może składać dokumenty w wyznaczonych dniach (patrz harmonogram rekrutacji)
 • „wpisany na listę rezerwową” – kandydat oczekuje na ewentualne przesunięcie listy rankingowej, chyba, że na jego koncie widnieje wyraźny komunikat o możliwości złożenia dokumentów w I turze (patrz harmonogram rekrutacji)
 • „niezakwalifikowany” – kandydat nie bierze dalszego udziału w procesie rekrutacji.

4. Dokonanie opłaty za Elektroniczną Legitymację Studenta (ELS).

Opłatę należy dokonać na indywidualny numer rachunku, który jest w podaniu o wydanie ELS. Podanie jest generowane z IRK razem z ankietą Kandydata.

opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta – 22 zł

5. Złożenie dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • ankieta kandydata wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta (wydrukowane z IRK, podpisane)
 • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu: licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu: licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego (UWAGA: W sytuacji, gdy kandydat zdał egzamin dyplomowy, a w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze dyplomu, ponieważ oczekuje na jego wydanie, dopuszczalne jest złożenie przez kandydata zaświadczenia o ukończeniu studiów. Po otrzymaniu dyplomu kandydat zobowiązany jest przedłożyć go na wydziale)
 • suplement do dyplomu (UWAGA: Jeśli suplement nie zawiera średniej ocen z toku studiów, kandydat na studia powinien posiadać zaświadczenie zawierające tę średnią. W momencie składania dokumentów kandydat musi mieć udokumentowaną średnią z toku studiów wprowadzoną do systemu IRK)
 • kserokopia suplementu do dyplomu
 • potwierdzenie dokonania opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) (UWAGA: Nie dotyczy osób, które studiowały wcześniej na UKSW i posiadają ELS)

Miejsce złożenia dokumentów:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15
pokoje: 1505A, 1505, 1504

Termin złożenia dokumentów:

Zgodnie z harmonogramem oraz informacją na indywidualnym koncie w IRK, w godzinach: 9.00-12.00, 12.30-14.00;