Przejdź do treści

Rok akademicki 2023/2024

semestr zimowy

 • 6-7 października 2023
 • 20-21 października 2023
 • 3-4 listopada 2023
 • 24-25 listopada 2023
 • 8-9 grudnia 2023
 • 15-16 grudnia 2023
 • 19-20 stycznia 2024
 • 2-3 lutego 2024
 • 9-10 lutego 2024

semestr letni

 • 16-17 lutego 2024 r.
 • 1-2 marca 2024 r.
 • 15-16 marca 2024 r.
 • 5-6 kwietnia 2024 r.
 • 19-20 kwietnia 2024 r.
 • 10-11 maja 2024 r.
 • 24-25 maja 2024 r.
 • 7-8 czerwca 2024 r.
 • 21-22 czerwca 2024 r.
 • 30-31 sierpnia 2024 r.
 • 13-14 września 2024 r.

 

Planowane terminy zajęć w roku akademickim 2024/2025

semestr zimowy

 • 27-28 września 2024
 • 11-12 października 2024
 • 25-26 października 2024
 • 8-9 listopada 2024
 • 22-23 listopada 2024
 • 6-7 grudnia 2024
 • 13-14 grudnia 2024
 • 10-11 stycznia 2025
 • 24-25 stycznia 2025
 • 7-8 lutego 2025
 • 21-22 lutego 2025

semestr letni

 • 28 lutego-1 marca 2025
 • 14-15 marca 2025
 • 28-29 marca 2025
 • 11-12 kwietnia 2025
 • 25-26 kwietnia 2025
 • 9-10 maja 2025
 • 30-31 maja 2025
 • 13-14 czerwca 2025
 • wrzesień 2025

Rok akademicki 2023/2024

semestr zimowy

Rok 1 (27.10.2023 – zmiana sali)

podział na grupy    (21.09.2023)

Rok 2 (18.01.2024)

semestr letni

Rok 1 (5.02.2024)

Rok 2 (20.04.2024)

Dnia 10 maja 2024 r. (piątek) ćwiczenia dla 1 roku – Grupy 1 – Psychologiczne podstawy logopedii (dr Kamil Kuracki) – odbędą się zdalnie.

W sobotę 11 maja 2024. zajęcia odbędą się zgodnie z planem – stacjonarnie.

Rok akademicki 2023/2024

Rok 1 (rozpoczynający studia w roku akademickim 2023/2024)

rata I – 2400 zł – semestr I

rata II – 2400 zł – semestr II

opłata jednorazowa za rok akademicki – 4800 zł

Terminy wymagalności

opłata jednorazowa – 27 września 2023 r.

rata I – 27 września 2023 r.

rata II – 14 lutego 2024 r.

 

Rok 2 (rozpoczynający studia w roku akademickim 2022/2023)

rata I – 1800 zł – semestr III

rata II -1800 zł – semestr IV

opłata jednorazowa za rok akademicki – 3600 zł

 

Terminy wymagalności

opłata jednorazowa – 27 września 2023 r.

rata I – 27 września 2023 r.

rata II – 14 lutego 2024 r.

 

Faktury

Faktury wystawia Kwestura UKSW – tel.: 22 561-90-22.

Ukończenie studiów z zakresu logopedii jest jednym z kilku warunków, jakie należy spełnić, by podjąć pracę logopedy. Studia przygotowują do pracy w zakresie logopedii z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, zarówno pełnosprawnymi (doskonalącymi warsztat mowy), jak również z zaburzeniami (kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych). Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji jest osiągnięcie pozytywnych wyników z wszystkich wymaganych programem studiów przedmiotów, pozytywnie zaliczone praktyki (w tym – konspekt pracy z „klientem”), praca zaliczeniowa (opis przypadku). _________________________________________________________________

studia podyplomowe a praca logopedy

Ukończenie studiów z zakresu logopedii jest jednym z kilku warunków, jakie należy spełnić, by podjąć pracę logopedy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
  • Absolwenci studiów I st. posiadający przygotowanie pedagogiczne i ukończywszy studia podyplomowe z logopedii mają możliwość zatrudnienia jako nauczyciel logopeda w szkole podstawowej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
  • Absolwenci studiów II st. lub jednolitych magisterskich posiadający przygotowanie pedagogiczne i ukończywszy studia podyplomowe z logopedii mają możliwość zatrudnienia jako nauczyciel logopeda w szkołach wszystkich typów, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz jako logopeda w placówkach medycznych.
  • Absolwenci studiów II st. lub jednolitych magisterskich nieposiadający przygotowania pedagogicznego i ukończywszy studia podyplomowe z logopedii mają możliwość zatrudnienia jako logopeda w placówkach medycznych.
nauczyciel logopeda (szkoła podstawowa, placówka opiekuńczo-wychowawcza) logopeda kliniczny nauczyciel logopeda i logopeda kliniczny (wszystkie typy szkół, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki medyczne)
I st. +
II st./j.mgr + +
przygotowanie pedagogiczne + +
studia podyplomowe z logopedii + + +

Zakładane efekty uczenia się

Efekty uczenia się – obszar: Medyczne i biologiczne podstawy logopedii

ABSOLWENT STUDIÓW:
  • Analizuje anatomię i fizjologię narządów mowy pod kątem medycznym i biologicznym
  • Analizuje działanie centralnego układu nerwowego
  • Charakteryzuje etapy rozwoju człowieka ze szczególnym ukierunkowaniem na senioralną fazę rozwoju i związanymi chorobami wieku starczego
  • Analizuje zaburzenia genetyczne i niepełnosprawności sprzężone
  • Przygotowuje metody terapeutyczne dostosowane do potrzeb człowieka z zaburzeniami psychicznymi
  • Przygotowuje metody terapeutyczne dostosowane do potrzeb dziecka

Efekty uczenia się – obszar: Językoznawcze podstawy logopedii

ABSOLWENT STUDIÓW:
  • Stosuje zasady fonetyki i fonologi
  • Stosuje poprawność językową
  • Korzysta z zasad funkcjonalności języka

Efekty uczenia się – obszar: Psychologiczno-pedagogiczne podstawy logopedii

ABSOLWENT STUDIÓW:
  • Wyjaśnia umiejscowienie logopedii jako nauki interdyscyplinarnej
  • Analizuje rozwój i kształtowanie się kompetencji językowych, komunikacyjnych i kulturowych
  • Stosuje alternatywne metody komunikacji
  • Przygotowuje metody terapeutyczne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
  • Dba o rozwój suprasegmentalny mowy

Efekty uczenia się – obszar: Diagnostyka logopedyczna

ABSOLWENT STUDIÓW:
  • Potrafi dobrać odpowiednie metody i narzędzia diagnostyczne
  • Podejmuje odpowiednie działania profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne zidentyfikowanych zaburzeń

Efekty uczenia się – obszar: Pedagogika specjalna

ABSOLWENT STUDIÓW:
  • Organizuje wsparcie w zakresie dydaktyki specjalnej
  • Podejmuje odpowiednie działania diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne w pedagogice specjalnej

Efekty uczenia się – obszar: Zadania systemów oświaty i ochrony zdrowia

ABSOLWENT STUDIÓW:
  • Charakteryzuje zadania placówek systemu oświaty
  • Charakteryzuje zadania placówek medycznych

Program Studiów Podyplomowych „Logopedia ogólna i kliniczna” obejmuje 720 godzin zajęć, w tym obowiązkowe 210 godzin praktyk w gabinetach logopedycznych lub w miejscu pracy logopedy (szkoła, przedszkole, szpital, poradnia, dom opieki itp.). Proponowany program zgodny jest ze standardami kształcenia na studiach podyplomowych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. poz.450). Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
  • Medyczne podstawy logopedii;
  • Ortodoncja dla logopedów;
  • Wprowadzenie do logopedii;
  • Wybrane zagadnienia z geriatrii;
  • Wybrane zagadnienia z pediatrii;
  • Rozwój mowy i języka;
  • Dydaktyka specjalna;
  • Diagnostyka w pedagogice specjalnej;
  • Lingwistyczne podstawy logopedii;
  • Pedagogiczne podstawy logopedii;
  • Psychologiczne podstawy logopedii;
  • Emisja i higiena głosu;
  • Logorytmika;
  • Typologie zaburzeń mowy;
  • Profilaktyka logopedyczna;
  • Logopedia kliniczna i szkolna z przygotowaniem dydaktyczno-metodycznym I – metodyka diagnozy i terapii, warsztat pracy logopedy, media i nowe technologie w logopedii;
  • Logopedia kliniczna i szkolna z przygotowaniem dydaktyczno-metodycznym II – czynności prymarne i odruchy orofacjalne, dysfagia, dyslalia, palatolalia i rynolalia, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, wczesna interwencja logopedyczna;
  • Logopedia kliniczna i szkolna z przygotowaniem dydaktyczno-metodycznym III – dysfonie, jąkanie i giełkot, opóźniony rozwój mowy, mutyzm i mutyzm wybiórczy, gerontologopedia;
  • Logopedia kliniczna i szkolna z przygotowaniem dydaktyczno-metodycznym IV – oligofazja, komunikacja osób ze spektrum autyzmu, metody rewalidacji indywidualnej, tyflologopedia i surdologopedia, podstawy audiofonologii pedagogicznej, fonogesty; metody wychowania słuchowego i językowego;
  • Komunikacja alternatywna i wspomagająca;
  • Logopedyczne studium przypadku;
  • Logopedia kliniczna i szkolna z przygotowaniem dydaktyczno-metodycznym V – afazja, pragnozja, schizofazja, dyzartria;
  • Logopedia kliniczna i szkolna z przygotowaniem dydaktyczno-metodycznym VI – onkologopedia z fonacją pozakrtaniową;
  • Praktyki zawodowe pedagogiczne;
  • Praktyki zawodowe w placówkach medycznych;
  • Praktyki zawodowe w placówkach oświatowych.

Słuchacz Studiów Podyplomowych „Logopedia ogólna i kliniczna” zobowiązany jest do zrealizowania w toku studiów 210 godzin praktyk zawodowych: praktyk zawodowych będących w obszarze zajęć kierunkowych – pedagogiki specjalnej – w wymiarze 60 godzin oraz praktyk zawodowych logopedycznych odbywających się w placówkach medycznych i oświatowych – w wymiarze 150 godzin.

Praktyki zawodowe pedagogiczne

60 godzin, realizowane w 2 semestrze;

Praktyki zawodowe w placówkach medycznych

30 godzin, realizowane w 3 semestrze;

Praktyki zawodowe w placówkach oświatowych

120 godzin, realizowane w semestrach 2-4;

Regulamin praktyk

Skierowanie na praktyki

Praktyki zawodowe pedagogiczne

Praktyki zawodowe w placówkach ochrony zdrowia

Praktyki zawodowe w placówkach oświatowych

Sprawozdanie-z-przebiegu-praktyki

 • prof. dr hab. Jacek Błeszyński
 • lek. med. Justyna Czarnecka-Mielczarek
 • dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.
 • dr Izabela Gątarek
 • dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. ucz.
 • dr Monika Kamper-Kubańska
 • dr Alicja Karsznia-Sobczak
 • dr Marlena Kilian
 • dr Mateusz Kowalski
 • dr Kamil Kuracki
 • dr Małgorzata Kustosz-Piatosa
 • mgr Dorota Leśniczuk
 • mgr Magdalena Salach-Zapaśnik
 • dr hab. Ewa Skorek, prof. ucz.
 • dr Anna Lis-Skowrońska
 • dr Jakub Skrzek
 • dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

instrukcja logowania na Moodle

Logujemy się tak, jak do USOSweb, ale w Centralnym Systemie Uwierzytelniania, w liście serwisów wybieramy Moodle.

5 lipca 2024 r. (piątek)

6 lipca 2024 r. (sobota)

27 września 2024 r. (piątek)

28 września 2024 r. (sobota)

Jednostka organizacyjna studiów

Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierownik studiów

prof. dr hab. Jacek Błeszyński
e-mail: jacek.bleszynski@uksw.edu.pl
e-mail: logopedia.wnp@uksw.edu.pl

DYŻURY:

poniedziałki – 9.30 – 10.30 na Teams
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aiUj5Ec5y5xDm8C22Euy5uWUHWi8YJ64g9ni-_52P3oM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=17e208bd-4ef7-4bee-a7c8-95887bb12233&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Dyżury w budynku Wydziału Nauk Pedagogicznych – po uzgodnieniu.
Dodatkowo, stacjonarne dyżury po uzgodnieniu pocztą mailową 13.III; 10.IV; 15.V; 3.VII w godzinach 12-13.

Obsługa administracyjna

mgr Agnieszka Baranowska
tel.: 22 569 96 71
e-mail: a.baranowska@uksw.edu.pl
e-mail: logopedia.wnp@uksw.edu.pl

pn – 12.30-14.30
wt – czw – 9.00-14.30 (przerwa 12.00-12.30)
pt – 9.00-14.30; podczas zjazdów 9.00-16.00 (przerwa 12.00-12.30);
sb (podczas zjazdów stacjonarnych) – 9.00-16.00 (przerwa 12.00-12.30)

Dnia 27 maja br. (poniedziałek) oraz  31 maja br. (piątek) sekretariat studiów będzie nieczynny.

mapa

Adres sekretariatu studiów

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Pedagogicznych
Studia Podyplomowe „Logopedia ogólna i kliniczna”
ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15, pokój 1507
01-938 Warszawa

e-mail: logopedia.wnp@uksw.edu.pl
tel.: 22 569 96 71