Przejdź do treści

Wspaniałe wieści! Pierwsze spotkanie Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademickim 2023/2024 odbyło się z wielkim sukcesem!W szeregach koła mamy już zapisanych 18 studentów WNP UKSW

W dniu 7 listopada 2023 r. mieliśmy okazję spotkać się na inauguracyjnym zebraniu Koła. Podczas tego wyjątkowego spotkania dokonano wyboru nowego Zarządu Koła, który poprowadzi nas w nadchodzącym roku akademickim. Oto skład nowego Zarządu:

Kinga Gwoźdź – prezes;

Karolina Dobrzyńska – wiceprezes;

Marta Danielak – wiceprezes;

Barbara Jaszczuk – sekretarz.

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej działa w trzech sekcjach:

🕵️‍♀️ Sekcja Profilaktyka Społeczna

🧠 Sekcja Penitencjarystyka z Resocjalizacją Instytucjonalną

👣 Sekcja Kryminologia i Wiktymologia

Opiekunem naukowym Koła jest dr hab. Anna Fidelus, profesor uczelni, natomiast koordynatorem działań jest mgr Michał Stańczuk.

Jesteśmy nastawieni na poszerzanie Waszej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Naszym celem jest umożliwienie studentom udziału w debatach oraz innych wydarzeniach naukowych, które pozwalają na wymianę opinii i poglądów na temat aktualnych problemów w obszarze profilaktyki społecznej, kryminologii i penitencjarystyki.

Ponadto, chcielibyśmy podzielić się informacją o naszym ekspercie w dziedzinie penitencjarystyki – dr Konrad Wierzbicki, który wspiera Koło swoją wiedzą i doświadczeniem.

Koła przez cały rok akademicki zaprasza  wszystkich, którzy chcą się rozwijać w dziedzinie pedagogiki resocjalizacyjnej, do dołączenia do naszej aktywnej społeczności. Razem będziemy budować przestrzeń do nauki, dyskusji i działania. Czekamy na Was! 🌻🌻🌻

Pierwsze spotkanie Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademickim 2023/2024Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej działające przy Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zapraszało przyszłych studentów zamierzających studiować na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie chcących aktywnie rozwijać się naukowo do współpracy podczas Dnia Otwartego który odbył się 15 kwietnia 2023 roku.

Działalność koła skupia się w trzech sekcjach tematycznych:

• PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

• PENITENCJARYSTYKA Z RESOCJALIZACJĄ INSTYTUCJONALNĄ

• KRYMINOLOGIA I WIKTYMOLOGIA

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKSW podejmuje szereg inicjatyw, z których część z nich ma charakter cykliczny. Ta forma aktywności członków Koła skupia się na współorganizacji  konkursów tematycznych, adresowanych do podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, oraz osób pozbawionych wolności przebywających w jednostkach penitencjarnych.

Opiekunem naukowym Koła Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., koordynatorem Koła jest mgr Michał Stańczuk.

Koło wspiera również dr Konrad Wierzbicki swoją wiedzą praktyczną.


SPOTKANIE WIGILIJNE W SIEDZIBIE Ośrodka Readaptacji Społecznej ”Dom Patronatu”

Urodzeni z Boga, który nie umiera, trwamy na wieki. Tego nas uczy betlejemski żłób!
Ale pojąć to możemy tylko w sercu niezgłębionego milczenia…
bł. kardynał Stefan Wyszyński

Święta Bożego Narodzenia poprzedzone są szczególnym okresem radosnego wyczekiwania.  W tych dniach kierujemy swe myśli ku naszym bliskim, ale też ku osobom, potrzebującym naszego wsparcia i opieki. 
Z tej okazji 21 grudnia 2022 r. w Ośrodku Readaptacji Społecznej ”DOM PATRONATU w Warszawie przy ulicy Drwęckiej 14 odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe podopiecznych, członków i przyjaciół Stowarzyszenia.
W uroczystości w „Patronacie”, które stało się już tradycją tego miejsca, udział wzięli pracownicy i współpracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz zaproszenie goście m.in. dr hab. Irena Pospiszyl, prof. ucz., prof. Kazimierz Pospiszyl, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Spotkanie świąteczne przebiegało w atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości i pojednania.
Spotkanie rozpoczął uroczystym powitaniem oraz wspólną modlitwą ks. prof. Jan Niewęgłowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Życzenia świąteczne w imieniu dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz ,wiceprezes Stowarzyszenia przekazał wszystkim uczestnikom spotkania mgr Michał Stańczuk, Członek Zarządu Stowarzyszenia.
Po tradycyjnym przełamaniu się opłatkiem uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do świątecznej kolacji, która składała się z tradycyjnych potraw wigilijnych.
W jego organizację włączyli się członkowie Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dr Konrad Wierzbicki i dr Marek Kulesza.

Fotogaleria – szczegóły


Cel konkursu:

  1. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności
    i umiejętności artystycznych osób pozbawionych wolności.
  2. Popularyzacja w społeczeństwie „twórczości więziennej” ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji możliwości twórczych osadzonych.

Kategorie:

1.Rysunek i malarstwo: akwarela, pastela, gwasz, olej itp., na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, płyta).

2.Rzeźba i płaskorzeźba: w drewnie, ceramice, kamieniu, gipsie i technikach mieszanych.

3.Szkatułka:  wykonana z dowolnych materiałów (np. drewno, tektura, skóra, skaj, płótno, papier, tkanina, ręczne zdobienia i inne).

Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić do oceny maksymalnie 3 prace w każdej kategorii.

Prace zgłoszone w odrębnych kategoriach powinny być spisane na osobnych kartach zgłoszeń – jedna karta zgłoszenia do jednej kategorii. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana w tym i żadnym innym konkursie.

Prace w kategoriach Rysunek i malarstwo, mogą być zaprezentowane w formatach od B2, tj. o wymiarach  500 x 707 mm do B1, tj. o wymiarach 707 x 1000 mm.

Prace w kategorii Rzeźba i płaskorzeźba (formy płaskie) nie powinny być większe niż w formacie B3, tj. o wymiarach 353 x 500 mm. Powinny być gotowe do ekspozycji.

Prace w kategorii Rzeźba i płaskorzeźba (formy przestrzenne) nie powinny przekroczyć następujących wymiarów:  u podstawy do 500 x 500 mm,  wysokość do 600 mm. Powinny być gotowe do ekspozycji.

Prace w kategorii Szkatułka nie powinny przekroczyć następujących wymiarów zewnętrznych: wysokość do 150 mm, długość do 400 mm, szerokość do 200 mm.

Komitet organizacyjny:

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

mgr Michał Stańczuk

Partnerzy:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat

Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Koło Naukowe  Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Terminy:

  • 31 października  2022 r. –  ostateczny termin nadsyłania prac.
  • 5 grudnia 2022 r. – rozstrzygnięcie Konkursu, otwarcie wystawy, wysłanie powiadomień do uczestników.
  • Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych.

Pierwsze spotkanie Członków Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKSW w roku akademickim 2022/2023

8 listopada br. odbyło się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Członków Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKSW (którego inicjatorami i założycielami byli dr Anna Fidelus oraz ówczesny student Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Michał Stańczuk).

Podczas spotkania omówione zostały planowane działania i wstępne założenia inicjatyw do zrealizowania w roku akademickim 2022/2023. Do Koła dołączyli kolejni studenci, co jest niewątpliwie ważne z punktu widzenia działalności naukowej.

Na spotkaniu w związku z ukończeniem studiów przez dotychczasowego prezesa koła – Magdalenę Jarzynę, przeprowadzono wybory, w czasie których wyłoniono nowy skład Zarządu Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKSW:

Wiktoria Kowalczyk– prezes;

Kacper Berg– zastępca;

Kinga Gwóźdź– zastępca;

Aleksandra Wełpa– sekretarz;

Eliza Nadolska– członek Zarządu.

Spotkanie było dobrą okazją do podsumowania minionego roku akademickiego oraz powitania nowych członków naszego koła. Opiekunem Naukowym Koła jest dr hab. Anna Fidelusprof. ucz.

Działalność Koła skupia się w trzech sekcjach tematycznych:

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

PENITENCJARYSTYKA Z RESOCJALIZACJĄ INSTYTUCJONALNĄ

KRYMINOLOGIA I WIKTYMOLOGIA

Pracę koła naukowego koordynują: mgr Michał Stańczuk oraz dr Konrad Wierzbicki.

GaleriaSpotkanie studentów z ppłk Służby Więziennej

W czwartek 8 kwietnia 2022 r. z inicjatywy dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz. oraz mgr Michała Stańczuka z udziałem dr Konrada Wierzbickiego członkowie Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKSW wspólnie ze studentami 2 roku studiów, I stopnia – Pedagogika WNP UKSW, uczestniczyli w bardzo interesującym spotkaniu, zorganizowanym przez Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego WPiA UKSW. Gościem specjalnym wydarzenia była ppłk Służby Więziennej w st. spocz. Danuta Augustyniak, która w trakcie swojej 30-letniej służby w więziennictwie zajmowała niemal każde stanowisko: od referenta w dziale gospodarczym, aż po zastępcę dyrektora Aresztu Śledczego na warszawskiej Białołęce, jednej
z największej jednostki penitencjarnej w Europie. Uczestnikom spotkania zaprezentowano najpierw materiał filmowy przygotowany dla amerykańskiej telewizji na kanale Discovery Channel o pracy Danuty Augustyniak. Dokument będący jednym z dwunastu odcinków o kobietach w służbach mundurach, ukazał kulisy pracy w więziennictwie. W trakcie spotkania Danuta Augustyniak opowiadała o więziennej rzeczywistości, specyfice pracy z niemal wszystkimi kategoriami osób pozbawionych wolności (tymczasowo aresztowanymi, więźniami
tzw. „niebezpiecznymi”, skazanymi na dożywocie, młodocianymi i recydywistami penitencjarnymi). Nie zabrakło również pytań od studentów zainteresowanych problematyką pracy pani pułkownik w placówce resocjalizacyjnej. Pani dyrektor jest także autorką książki pt. “30 lat za kratami. Osobista opowieść dyrektorki polskiego więzienia”. Wydarzenie, w którym uczestniczyli członkowie Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKSW odbyło się w ramach zapoczątkowanego cyklu spotkań z osobami oraz instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianą profilaktyką, resocjalizacją i readaptacją społeczną.


Praktyczny wymiar resocjalizacji – wizyta studyjna w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu”

23 marca  2022 r. z inicjatywy dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz. oraz mgr Michała Stańczuka studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie  odbyli wizytę studyjną w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu” w Warszawie, mieszczącym się przy ul. Drwęckiej. Wyjście do placówki odbyło się z ramach działania Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKSW oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego ‘’Patronat”.
W Ośrodku studenci uczestniczyli w spotkaniu z  prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego ”Patronat” ks. prof. Janem Niewęgłowskim, dr. Konradem Wierzbickim oraz prezesem Oddziału warszawskiego, panią Magdaleną Kamińską, która  przedstawiła historię i strukturę placówki oraz omówiła rolę jaką odgrywa ona na rzecz readaptacji społecznej byłych więźniów. Podczas spotkania przybliżono obowiązujące zasady związane z pobytem w Ośrodku  oraz  omówiono  problemy z jakimi na co dzień muszą mierzyć się pracownicy tejże  placówki. W kolejnej części wizyty studenci zostali zapoznani z bazą socjalną i edukacyjną Ośrodka oraz zwiedzili teren  mieszkalny budynku, w którym  mieszkańcy spędzają czas wolny. Następnie odbyło się spotkanie z podopiecznymi Ośrodka, podczas którego była możliwość zadawania pytań i swobodnej dyskusji na interesujące tematy.
Pobyt w Ośrodku  Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu” w Warszawie dał studentom WNP UKSW możliwość porównania teoretycznych podstaw omawianych podczas zajęć z rzeczywistymi problemami funkcjonowania placówki świadczącej pomoc. Podopieczni Ośrodka mogą liczyć na wsparcie  m.in. w zakresie rozwiązywania problemów osobistych, poradnictwa pedagogicznego, prawnego, rodzinnego, uzyskania lokalu mieszkalnego, skierowania na leczenie odwykowe, czy też uzyskania zatrudnienia. Obszerne i bardzo interesujące wyjaśnienia kwestii poruszanych na spotkaniu, utwierdziły studentów  w przekonaniu o profesjonalizmie prowadzonych działań pomocowych wobec byłych więźniów w zakresie przeciwdziałania bezdomności, wykluczeniu społecznemu i demoralizacji. Wizyta stała się okazją do przybliżenia studentom praktycznej wiedzy w obszarze procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej, która może ukierunkować ich dalszą edukację i pomóc w świadomym podjęciu decyzji o wyborze przyszłej pracy w środowiskach wymagających wsparcia pedagogicznego.
Organizatorzy wizyty studyjnej w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu” zapoczątkowali cykl spotkań w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką, resocjalizacją i readaptacją społeczną.

Fotogaleria – szczegóły


Pierwsze spotkanie Członków Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKSW w roku akademickim 2021/2022

19 października odbyło się długo oczekiwane, pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Członków Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKSW. W trakcie spotkania omówiliśmy planowane działania i wstępne założenia inicjatyw do zrealizowania w roku akademickim 2021/2022. Do Koła dołączyli kolejni studenci, co jest niewątpliwie ważne z punktu widzenia działalności naukowej. Niebawem poznacie skład zarządu Koła oraz termin kolejnego spotkania. Opiekunem Naukowym Koła jest dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW. Dziękujemy Pani Profesor za aktywne uczestnictwo i wspieranie wszelkich inicjatyw w działalności naszego Koła.

GaleriaWystawa prac osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych

W przededniu beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego w Audytorium Maximum UKSW na ul. Wóycickiego została otwarta wystawa prac osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Na wystawie prezentowane są obrazy, rysunki, płaskorzeźby oraz rzeźby przedstawiające Prymasa Tysiąclecia. Na ekspozycji znalazły się też napisane przez więźniów listy, wiersze i opowiadania nawiązujące do osoby kard. Stefana Wyszyńskiego.

Wystawę otworzył w piątek rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski. Rektor zwrócił uwagę, że wystawa w Audytorium Maximum UKSW pokazuje, że Uniwersytet otwiera się na różne przestrzenie i środowiska.

– Wystawa prac jest efektem konkursu skierowanego do osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, poprzez który otwieramy się na więziennictwo i więźniów – powiedział ks. prof. Ryszard Czekalski.

W uroczystości wziął udział minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek prof. ucz. – Gratuluję wybitnych zdolności braciom, którzy przebywają gdzieś w odosobnieniu, tak, jak kard. Wyszyński przebywał w odosobnieniu podczas trzyletniego internowania – przypomniał minister.

Do konkursu przystąpili osadzeni z blisko 20 zakładów karnych i aresztów śledczych, którzy przesłali kilkadziesiąt prac.

Konkurs zorganizowany został przez Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW przy współpracy ze Stowarzyszeniem Penitencjarnym „Patronat”.

Głównymi organizatorami wydarzenia byli dr hab. Anna Fidelus prof. ucz. oraz mgr Michał Stańczuk

Fotogaleria – szczegóły