Przejdź do treści

Ogólnopolski Konkurs dla osób pozbawionych wolności „Św. Jan Paweł II Wielki – Apostoł Miłosierdzia”Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydziałem Studiów nad Rodziną  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zarządem Głównym Stowarzyszenia Penitencjarnego ”PATRONAT” oraz z Kołem Naukowym Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w
Ogólnopolskim Konkursie „Św. Jan Paweł II Wielki – Apostoł Miłosierdzia ”, skierowanym do osób osadzonych w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie Polski

Cele konkursu:

1. Upamiętnienie postaci Św. Jana Pawła II i popularyzacja Jego dziedzictwa.

2. Przybliżenie sylwetki największego Polaka w dziejach naszego narodu oraz przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II.

3. Rozbudzanie aktywności twórczej, rozwijanie zainteresowań osadzonych.

4. Propagowanie pozytywnych wzorców osobowych i społecznych inspirowanych życiem i działalnością Św. Jana Pawła II.

Zasady uczestnictwa :

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pozbawione wolności, przebywające w zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie całego kraju.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac swojego autorstwa na adres organizatora:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3 pok. 018, 01-938 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „Św. Jan Paweł II Wielki– Apostoł Miłosierdzia”

Kategorie :

Kategoria I

Praca plastyczna:

„Św. Jan Paweł II Wielki – sylwetka największego Polaka w dziejach naszego narodu” (uczestnicy wykonują prace plastyczne), format dowolny, technika wykonania dowolna, np.: rysunek, malarstwo, grafika itp.  Dopuszczalny wymiar prac: min. format 

A – 4, max 100 cm × 70 cm. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.

Kategoria II

Praca literacka:

Utwór poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, nawiązujący do historii Jego pontyfikatu, nauczania oraz motta konkursu: „Jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni”. Wiersz, bądź proza powinny być napisane w języku polskim, w maszynopisie lub czytelnym rękopisie. Praca nie powinna przekraczać 2 stron znormalizowanych formatu A – 4.

Każda strona musi być oddzielnie podpisana. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.

Terminarz :

20 maja 2023 r. –  ostateczny termin nadsyłania prac.

Do końca czerwca 2023 r. – rozstrzygnięcie konkursu, wysłanie powiadomień do uczestników.

10-25 października 2023r.- wystawa prac nadesłanych na konkurs w holu budynku 21 , kampus Młociny

Organizatorzy konkursu:

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

mgr Michał Stańczuk

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

mgr Michał Stańczuk: m.stanczuk@uksw.edu.pl

dr Konrad Wierzbicki: k.wierzbicki@uksw.edu.pl

Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych.

Regulamin i karta zgłoszenia: