Przejdź do treści

Rekrutacja – rok akademicki 2024/2025

Cel studiów

Studia podyplomowe mają na celu: przekazanie Absolwentom gruntownej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku. Proponowana forma kształcenia na studiach podyplomowych uzupełnia i aktualizuje wiedzę dotyczącą organizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzroku, a w szczególności:

1.  Umożliwia nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Słuchaczy w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku (tyflopedagogiki), a także jej powiązanie z praktyką społeczną;

2.  Umożliwia wypracowanie strategii rozpoznawania potrzeb, możliwości i trudności dziecka/ucznia z niepełnosprawnością wzroku i udzielania mu wsparcia, zgodnie z jego potencjałem rozwojowym;

3. Zapewnia teoretyczno-praktyczne przygotowanie Słuchaczy do tworzenia właściwych warunków do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w ramach posiadanych kwalifikacji z osobami z niepełnosprawnością wzroku w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych (nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej);

4.   Wspiera w kształtowaniu wrażliwości etycznej oraz refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.


Adresaci studiów

Studia są adresowane do Absolwentów studiów wyższych I i II stopnia  (lub 5-letnich, jednolitych magisterskich):

 • innego kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej), pragnący uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w ramach posiadanych kwalifikacji – z osobami z niepełnosprawnością wzroku w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych.

Organizacja studiów

Studia prowadzone będą w trybie niestacjonarnym. W trakcie 3-semestralnego toku studiowania, nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej zrealizują 675 godzin: 495 godzin dydaktycznych oraz praktyka – 180 godzin

Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów Słuchaczy organizowanych zazwyczaj 2 razy w miesiącu (sobota i/lub niedziela).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 1. Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.
 2. Aktywność na wszystkich zajęciach objętych programem nauczania, ich pozytywne zaliczenie oraz zdanie wymaganych egzaminów.
 3. Realizacja i zaliczenie praktyk zawodowych u opiekuna praktyk.
 4. Zdanie egzaminu dyplomowego jako potwierdzenie nabytych kompetencji zawodowych (bez pisania pracy dyplomowej).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM.

Przewidywana liczba Słuchaczy: 40 osób

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

październik 2024 r.

Uruchomienie danej edycji Studiów Podyplomowych następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia Studiów, dokumenty zwracane są Zainteresowanemu.


Kwalifikacje

Studia Podyplomowe TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM mają charakter kwalifikacyjny. Uzyskiwane uprawnienia dają

Nauczycielom nie posiadającym kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej – w zakresie nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w ramach posiadanych kwalifikacji w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych – przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku.

Studia są zgodne z najnowszymi wytycznymi prawa oświatowego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1450).

Nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej

Absolwent studiów podyplomowych wyposażony będzie w wiedzę teoretyczną, umiejętności diagnostyczne, metodyczne, terapeutyczne oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy edukacyjnej i rehabilitacyjnej z osobami niewidomymi i słabowidzącymi w różnym wieku w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych – zgodnie ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi. Studia oferują przygotowanie do organizowania kształcenia uczniów niewidomych i słabowidzących (dostosowywania procesu edukacyjnego oraz pomocy dydaktycznych do zindywidualizowanych potrzeb), wiedzę i podstawowe umiejętności posługiwania się pismem Braille’a, metodami i technikami orientacji przestrzennej i wiedzę z zakresu rehabilitacji wzroku oraz technologii ogólnodostępnych i wspomagających w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.

W takim kształcie nie ma porównywalnej oferty dydaktycznej na żadnej uczelni wyższej w Polsce.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej

Przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku w zakresie nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w ramach posiadanych kwalifikacji w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych. Absolwent nie nabywa pełnych kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej.

Absolwent studiów podyplomowych TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM będzie posiadał kwalifikacje nauczycielskie do pełnienia roli zawodowej na stanowisku:

 • nauczyciela – w zakresie nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w ramach posiadanych kwalifikacji z osobami z niepełnosprawnością wzroku w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych.

Program studiów

Studia podyplomowe TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM są ukierunkowane na poszerzenie i pogłębienie wiedzy, rozwinięcie umiejętności praktycznych (edukacyjno-rehabilitacyjnych) oraz kompetencji społecznych studentów w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością wzrokową (niewidomych i słabowidzących).

Dla programu kształcenia na studiach podyplomowych zaprojektowane zostały 2 moduły, którym odpowiadają grupy zajęć:

MODUŁ I. KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE (90 godzin): przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (pedagogika specjalna), dydaktyka specjalna, diagnostyka w pedagogice specjalnej, praktyka kierunkowa (przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty (ogólnodostępne i specjalne), w których uczą się dzieci/uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)) – 60 godzin,

MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE REALIZOWANEJ SPECJALNOŚCI (495 godzin (dla nauczycieli bez kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej): przygotowanie merytoryczne i dydaktyczno-metodyczne w zakresie realizowanej specjalności: TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM, do których są przyporządkowane odpowiednie praktyki pedagogiczne w zakresie specjalności w placówkach dla niej właściwych.

Program kształcenia i plan studiów spełniają wymagania dotyczące oczekiwanych efektów uczenia się na specjalności TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA i wymaganej liczby punktów ECTS – 56 (nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej) – koniecznych dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów podyplomowych.

NAUCZYCIELE NIE POSIADAJĄCY KWALIFIKACJI W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ obligatoryjnie zrealizują MODUŁ I i II (495 godzin dydaktycznych oraz praktykę w łącznym zakresie – 180 godzin – 56 ECTS).

MODUŁ I. KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE (90 godzin dydaktycznych oraz praktyka – 60 godzin)

MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE REALIZOWANEJ SPECJALNOŚCI (405 godzin dydaktycznych oraz praktyka – 120 godzin)

NAUCZYCIEL NIE POSIADAJĄCY KWALIFIKACJI W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Podstawy teleologii kształcenia na studiach podyplomowych TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM wynikają konsekwentnie z humanistycznej perspektywy wspierania integralnego rozwoju człowieka, współczesnych nurtów i tendencji w pedagogice specjalnej, aktualnych założeń systemu oświaty w Polsce oraz promowanych obecnie modeli kształcenia pedagogów specjalnych. Absolwent studiów posiadał będzie pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych podejść do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia) i wynikających z nich nowych form edukacji (integracyjna, włączająca). Realizacja tak pojętych celów pedagogiki specjalnej nie jest możliwa bez przyswojenia sobie usystematyzowanej i gruntownej wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia kierunkowego.

W ramach trwających trzy semestry Studiów Podyplomowych TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM, Absolwent studiował będzie treści związane z: przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej). Nabędzie rozszerzoną wiedzę o źródłach, charakterze, miejscu i znaczeniu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu z naukami społecznymi i medycznymi. Otrzyma wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu podstawowych dla nich dyscyplin społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk pedagogicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych. Przedmioty realizowane na studiach obejmują również zajęcia z dydaktyki specjalnej oraz diagnostyki w pedagogice specjalnej. Zajęcia uzupełni praktyka kierunkowa o charakterze asystenckim (praktyka kierunkowa (przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty (ogólnodostępne i specjalne), w których uczą się dzieci/uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)) – 60 godzin).

W celu zapewnienia Absolwentowi właściwego przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku, w programie kształcenia na studiach podyplomowych zwrócono uwagę na realizację modułu przygotowanie w zakresie realizowanej specjalności. Propozycja kształcenia w tym zakresie obejmować będzie treści przygotowania merytorycznego. Przedmioty specjalistyczne obejmą teorię i praktykę: tyflopedagogiki, tyflopsychologii i diagnostyki tyflopedagogicznej, anatomii, fizjologii i patologii układu wzrokowego, rehabilitacji wzroku osób słabowidzących, elektronicznych narzędzi wspomagających orientację przestrzenną i lokomocję, wspomagających i alternatywnych systemów komunikacji osób niewidomych i głuchoniewidomych. Absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności diagnostyczne, programowe i metodyczne w zakresie adaptacji środowiska fizycznego do możliwości osób z dysfunkcją wzroku, adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb wynikających ze słabowzroczności i niewidzenia, rehabilitacji podstawowej (czynności życia codziennego), zajęć indywidualnych (rewalidacyjnych). Ponadto, program kształcenia na tych studiach oferuje pogłębienie wiedzy naukowej i doświadczeń pedagogicznych w zakresie wczesnej interwencji, wspomagania dziecka i rodziny w sytuacji niepełnosprawności narządu wzroku. Absolwent posiadał będzie również wiedzę z andragogiki i problematyki gerontologii w obrębie potrzeb rehabilitacyjnych osób dorosłych i starszych- niewidomych i słabowidzących, a także edukacji i rehabilitacji osób z wielozakresową niepełnosprawnością wzrokową.

Współcześnie dzięki technologiom (technikom komputerowym, mobilnym, oprogramowaniu, aplikacjom na smartfony, technologiom wspomagającym) osoby niewidome i słabowidzące znacząco mogą poprawić jakość swojego funkcjonowania codziennego oraz wykonywania zadań edukacyjnych
i zawodowych. Omawiany program kształcenia oferuje profesjonalne przygotowanie w zakresie wsparcia technologicznego osób z niepełnosprawnością narządu wzroku – proponując zajęcia
z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym ogólnodostępnym i wspomagających w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku z warsztatem metodycznym.

Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w pracy z osobami z osobami niewidomymi i słabowidzącymi zapewnią różnorodne zajęcia metodyczne, mające na celu dostosowywanie procesu edukacyjnego do potrzeb i możliwości uczniów niewidomych i słabowidzących – w zakresie przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych, a także zajęć ruchowych i wychowania fizycznego. Program kształcenia umożliwi również nabycie podstawowych kompetencji posługiwania się metodami i technikami orientacji przestrzennej i samodzielnego bezpiecznego poruszania się oraz metodami i technikami brajlowskimi.

Praktyczną realizację zajęć dydaktyczno-metodycznych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością wzroku umożliwia Pracownia Tyflorehabilitacyjna. Wyposażona jest ona
w 20 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem powiększającym, udźwiękawiającym i ubrajlawiającym. Przy 5 stanowiskach znajdują się duże monitory oraz powiększona, kontrastowa klawiatura współpracująca z programem powiększającym. Stanowiska komputerowe są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sala wyposażona jest również w węzły dla osób z dysfunkcją słuchu. Ponadto w wyposażeniu pracowni ulokowano szereg pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych: białe laski, pomoce do rehabilitacji wzroku, narzędzia do zapisu brajlowskiego, a także najnowocześniejszą multisensoryczną elektroniczną maszynę brajlowską (z syntezą mowy i ekranem) oraz drukarkę brajlowską. Dotykowe globusy i atlasy, kubarytmy i inne pomoce edukacyjnego umożliwią przeprowadzenie zajęć metodycznych z zakresu edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku. Takie przygotowanie WNP gwarantuje realizację atrakcyjnego programu kształcenia studentów i zapewnia wysoki poziom merytoryczny i metodyczny procesu osiągania zakładanych efektów uczenia. Zwiększy ono szanse Absolwentów odnalezienia się na rynku pracy poprzez umożliwienie podjęcia aktywności zawodowej.

Realizacja programu kształcenia w I, II i III semestrze studiów wspierana będzie praktykami studenckimi, umożliwiającymi zweryfikowanie zdobytej teoretycznej wiedzy w praktycznym działaniu. Studenci zobowiązani będą do odbycia praktyk zawodowych, odpowiadających wymogom kształcenia na studiach podyplomowych. Te zdefiniowane w programie studiów praktyki spełniają również wymogi praktyk nauczycielskich (i dadzą także przygotowanie pedagogiczne, właściwe dla studiowanej specjalności). Nauczyciele nie posiadający kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej obligatoryjnie zrealizują 120 godzin praktyki – o charakterze asystencko-pedagogicznym (placówki specjalne).

W efekcie, Absolwent (w zależności od specyfiki potrzeb zawodowych) posiadać będzie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i metodyki kształcenia osób
z niepełnosprawnością wzroku w systemie specjalnym, w szczególności modeli współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami i rodzicami. Zdobędzie umiejętność organizowania zajęć w grupie jednorodnej, stosowania modeli indywidualizacji lekcji, efektywnych strategii nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć. Będzie również potrafił dostosowywać się do specyfiki uczniów i wdrażać efektywne programy zwiększające ich kompetencje poznawcze i społeczne oraz programy stymulujące integrację rówieśniczą uczniów tego typu niepełnosprawnością. Profesjonalnie przygotowany do pracy zawodowej Absolwent studiów podyplomowych TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA nabędzie zatem istotne kompetencje społeczne, komunikacyjne, kreatywne, prakseologiczne, diagnostyczne, pedagogiczne i organizacyjne, niezbędne do całościowego postrzegania i rozumienia wiąż zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej i rehabilitacyjnej. Posłużą one także do rozwiązywania aktualnych problemów osób edukowanych i edukujących się, objętych wsparciem.

Absolwent studiów pozyska umiejętności i kompetencje określone zakresem wybranej specjalności, odpowiadającej potrzebom współczesnego rynku pracy i środowiska społecznego oraz aktualnym trendom pedagogiki specjalnej. Takie wykształcenie pozwoli na większą profesjonalną mobilność i wybranie indywidualnej drogi kariery zawodowej. W trakcie kształcenia na studiach podyplomowych, Student nabędzie kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku w ramach posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowy program dostępny dla Studentów studiów podyplomowych, po uzyskaniu uprawnień do systemu USOS UKSW.


Kadra pedagogiczna

Wzakresie projektowanej specjalności wykorzystane zostaną zasoby kadrowe wydziału. Na WNP UKSW pracują specjaliści z zakresu tyflopedagogiki o znaczącym dorobku naukowym i doświadczeniu praktycznym  w pracy z osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku w różnym wieku (nauczyciele-metodycy, psychologowie i pedagodzy).

kadra
Dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

Kadrę pedagogiczną stanowią także eksperci mający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku: pracownicy placówek specjalnych: przedszkoli, szkół, ośrodków i instytucji rehabilitacyjnych działających na rzecz osób z dysfunkcją wzroku: tyflopedagodzy, metodycy orientacji przestrzennej, rehabilitanci wzroku, psycholodzy.


Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty i/ lub niedziele, średnio 2 razy w miesiącu.
Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2024 r.
Terminy zjazdów zostaną udostępnione w późniejszym czasie.


Opłaty

Studia są płatne. Wysokość czesnego w roku akademickim 2024/2025 wynosi 2800 zł za jeden semestr.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

Możliwości regulowania należności:

 • opłata jednorazowa z góry za cały rok w wysokości 8400 zł w terminie 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć
 • w trzech ratach semestralnych w wysokości 2800 zł za semestr w terminie 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego semestru.

Kontakt

Jednostka organizacyjna studiów

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Kierownik studiów

dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.

Obsługa administracyjna

mgr Monika Mazurkiewicz

tel.: 22 569 96 96 (pokój 1506)

kontakt e-mail: m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl

www.pedagogika.uksw.edu.pl

Adres:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15, pokój 1506
01-938 Warszawa


Procedury rekrutacji

Zasady przyjęcia na studia

O przyjęciu decyduje:

 • kolejność zgłoszeń wg wymaganych kryteriów po uprzednim zarejestrowaniu w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez stronę: oferta.uksw.edu.pl
 • złożenie przez Kandydata kompletu dokumentów, potwierdzających wymagane wykształcenie (na studia przyjmowani są Kandydaci, którzy ukończyli 5-letnie jednolite studia magisterskie (lub 3-letnie licencjackie (I stopnia) i 2-letnie magisterskie (II stopnia)) w zakresie pedagogiki specjalnej).

Decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna w składzie: Dziekan wydziału, Prodziekan, Kierownik Studiów Podyplomowych.

Harmonogram rekrutacji

 1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) – oferta.uksw.edu.pl (01 czerwca 2024 r.), a w dalszej kolejności:
 2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego
 3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty (złożenie do 13 września 2024 r.):

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) – udokumentowane kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej: studia wyższe I i II stopnia  (lub 5-letnie, jednolite magisterskie)
 3. dowód osobisty do wglądu
 4. w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)
 5. jedno zdjęcie (format taki, jak do dowodu osobistego) – uwaga – zdjęcie można wgrać do systemu, wówczas wydrukuje się na podaniu i nie ma konieczności składania zdjęcia w formie tradycyjnej

Komplet dokumentów należy składać w pokoju 1506, budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa od 03.06.2024 r. w dniach i godzinach:

poniedziałek – 12:30-14:30

wtorek – 9:00 – 12:00 ; 12:30-14:30

czwartek – 9:00 – 12:00 ; 12:30-14:30

piątek – 9:00-12:00