Przejdź do treści

Rekrutacja – rok akademicki 2024/2025

Cel studiów

Studia podyplomowe mają na celu: przekazanie Absolwentom gruntownej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Proponowana forma kształcenia na studiach podyplomowych uzupełnia i aktualizuje wiedzę dotyczącą organizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, a w szczególności:

1.  Umożliwia nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Słuchaczy w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także jej powiązanie z praktyką społeczną;

2.  Umożliwia wypracowanie strategii rozpoznawania potrzeb, możliwości i trudności dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i udzielania mu wsparcia, zgodnie z jego potencjałem rozwojowym;

3.  Zapewnia teoretyczno-praktyczne przygotowanie Słuchaczy do tworzenia właściwych warunków do realizacji procesu edukacji, rehabilitacji i terapii dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych ogólnodostępnych, integracyjnych i/lub z oddziałami integracyjnymi i specjalnych (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej);

4. Wspiera w kształtowaniu wrażliwości etycznej oraz refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.

Absolwent studiów podyplomowych EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ realizowanych na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dysponować będzie teoretyczną, interdyscyplinarną wiedzą pozwalającą na rozumienie procesów: integralnego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną w poszczególnych okresach życia; edukacji, rewalidacji, rehabilitacji, terapii, wychowania, opieki i aktywności artystycznej w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, społecznym. Nabędzie fundamentalne umiejętności: integrowania wiedzy z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną ze złożonymi problemami edukacyjno-wychowawczymi, rewalidacyjnymi, rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi obecnymi w tej w pracy; diagnozowania złożonych sytuacji edukacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz twórczego organizowania zajęć indywidualnych i grupowych z dostosowaniem treści i metod do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wyposażony zostanie w kompetencje w zakresie wrażliwości, odpowiedzialności i świadomości etycznej w obszarze edukacji, rewalidacji, terapii, rehabilitacji i aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Aktywność artystyczna w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną promuje wiedzę, umiejętności i kompetencje Absolwenta, które pozwolą mu kreować i aplikować szeroki wachlarz twórczych – plastycznych, ceramicznych, muzycznych, tanecznych, teatralno-dramowych oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, profilaktycznych, kompensacyjnych i włączających. Ponadto, będzie on wyposażony w kompetencje projektowania i realizowania kreatywnej roli nie tylko w obszarze edukacyjnym, ale również w środowisku lokalnym, co przyczyni się do zrozumienia istoty społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i terapii.

Absolwent nabędzie kwalifikacje niezbędne do pełnienia ról o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym, rewalidacyjnym i umiejętności w wymiarze aktywizującym artystycznie w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu i w różnym wieku.


Adresaci studiów

Studia są adresowane do Absolwentów studiów wyższych I i II stopnia  (lub 5-letnich, jednolitych magisterskich):

– kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA, (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej), pragnący uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie dodatkowej specjalności pedagogiki specjalnej – w zakresie EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ


Organizacja studiów

Studia prowadzone będą w trybie niestacjonarnym. W trakcie 3-semestralnego toku studiowania nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zrealizują 540 godzin: 390 godzin dydaktycznych oraz praktyka – 150 godzin

Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów Słuchaczy organizowanych zazwyczaj 2 razy w miesiącu (sobota i/lub niedziela).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 1. Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.

2. Aktywność na wszystkich zajęciach objętych programem nauczania, ich pozytywne zaliczenie oraz zdanie wymaganych egzaminów.

3. Realizacja i zaliczenie praktyk zawodowych u opiekuna praktyk.

4. Zdanie egzaminu dyplomowego jako potwierdzenie nabytych kompetencji zawodowych (bez pisania pracy dyplomowej).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ.

Przewidywana liczba Słuchaczy: 35 osób

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

październik 2024 roku

Uruchomienie danej edycji Studiów Podyplomowych następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia Studiów, dokumenty zwracane są Zainteresowanemu


Kwalifikacje

Studia Podyplomowe EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ mają charakter kwalifikacyjny. Uzyskiwane uprawnienia dają
 

Nauczycielom posiadającym kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej – w zakresie dodatkowej specjalności – przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Studia są zgodne z najnowszymi wytycznymi prawa oświatowego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1450).

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

Przygotowanie w zakresie dodatkowej specjalności – do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Studia podyplomowe mają prowadzić do wykształcenia teoretycznie i praktycznie przygotowanych specjalistów (o społecznie doniosłym znaczeniu) w zakresie:

1.  pedagog specjalny – współorganizujący edukację i rehabilitację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (na wszystkich etapach edukacyjnych): jako nauczyciel wspomagający lub pedagog specjalny/specjalista współorganizujący edukację i rehabilitację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – w placówce ogólnodostępnej, integracyjnej/lub z oddziałami integracyjnymi i specjalnej:

– prowadzenie zajęć wychowania przedszkolnego, zajęć edukacyjnych, zajęć określonych w programie i pracy wychowawczej (w przedszkolach i szkołach specjalnych- samodzielnie, natomiast w przedszkolach i szkołach  ogólnodostępnych i integracyjnych/lub z oddziałami integracyjnymi – wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych);

·         – udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie w doborze form, metod i środków dydaktycznych w pracy z dziećmi/uczniami z niepełnosprawnością intelektualną;

·         – prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

2.    pedagog specjalny – uprawnienia uzyskiwane w zakresie studiów podyplomowych dają studentom dodatkowe kwalifikacje tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi oraz wspierania edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w instytucjach o charakterze: opiekuńczo-wychowawczym, placówkach rehabilitacji, poradnictwa specjalistycznego, wsparcia socjalnego, placówkach służby zdrowia, w stowarzyszeniach, fundacjach i innych agendach pozarządowych – na stanowiskach związanych z realizacją działań oświatowych i terapeutycznych jako: pedagog specjalny- wychowawca, terapeuta, rehabilitant – pracujący z różnymi grupami odbiorców z niepełnosprawnością intelektualną (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze) w środowisku lokalnym.

Absolwent studiów podyplomowych EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ będzie posiadał kwalifikacje nauczycielskie do pełnienia roli zawodowej na stanowisku:

·         nauczyciela i wychowawcy – pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach i szkołach specjalnych na wszystkich szczeblach edukacyjnych, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w specjalnych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych;

·         nauczyciela – pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzącego zajęcia z zakresu rewalidacji w placówkach specjalnych i integracyjnych;

·         nauczyciela wspomagającego w przedszkolach i szkołach integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi na wszystkich szczeblach edukacyjnych;

·         nauczyciela – pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach i szkołach pracujących według koncepcji edukacji włączającej;

·         terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, domach pomocy społecznej.

Przygotowanie zawodowe w zakresie tej specjalności uprawni również Absolwenta do organizowania i realizacji różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej i terapeutycznej dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz rodzinie w: placówkach specjalistycznego poradnictwa (specjalistyczne poradnie, w tym  poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie psychoterapeutyczne); placówkach opiekuńczo-wychowawczych (bursy i internaty); placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży (świetlice środowiskowe i terapeutyczne, kluby, ogniska wychowawcze); stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, mediach itp., realizujących programy edukacyjne na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zatrudnienie w tego typu placówkach obliguje do aktywności na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, rodzin, środowisk i grup społecznych potrzebujących różnorodnych form wsparcia specjalistycznego: profilaktycznego, edukacyjnego, wychowawczego oraz rewalidacyjnego, rehabilitacyjnego i terapeutycznego.


Program studiów

Projektowane na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW studia: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ jest czynnym udziałem w koniecznej intensyfikacji działań edukacyjnych i rehabilitacyjnych umożliwiających osobom z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością wielozakresową podejmowanie ról społecznych wyznaczanych cyklem życia człowieka, jak również odpowiedzią na wdrażane zmiany w przygotowywaniu specjalistów w zakresie edukacji specjalnej oraz inkluzyjnej.

Współczesna pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z całym systemem edukacyjnym i rehabilitacyjnym łączy humanistyczną refleksję nad stojącymi przed nią wyzwaniami i oczekiwaniami społecznymi przy założeniu uniwersalnej koncepcji praw człowieka – każdego człowieka z krytyczną analizą środowiska społecznego, kultury i sztuki, które mają służyć potrzebom osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W projektowanych studiach akcentuje się jej dopełniającą składową: aktywność artystyczną, która stanowi szczególną wartość edukacji, rehabilitacji, terapii i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością wielozakresową.

Udział w bezpośrednim tworzeniu i odbiorze dorobku artystycznego tych osób stanowi współistnienie w kulturze, które jest fundamentalnym przyczynkiem do rozwijania inkluzji społecznej.

Wieloaspektowość aktywności artystycznej ujęta w programie kształcenia w wymiarze plastycznym, muzycznym, teatralnym, dramowym, ceramicznym stanowi przestrzeń dla szeroko pojętego rozwoju kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, ujmowanej w duchu założeń humanistycznych. Inspiracją natomiast stała się kreacja w estetycznym aspekcie tworzenia, jak również poza nim – jako forma oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych nakierowanych na rozwijanie umiejętności pokonywania codziennych wyzwań.  

Dla programu kształcenia na studiach podyplomowych zaprojektowane zostały 2 moduły, którym odpowiadają grupy zajęć:

MODUŁ I. KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE (90 godzin): przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (pedagogika specjalna), dydaktyka specjalna, diagnostyka w pedagogice specjalnej, praktyka kierunkowa (przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty (ogólnodostępne i specjalne), w których uczą się dzieci/uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)) – 60 godzin

MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE REALIZOWANEJ SPECJALNOŚCI (390 godzin): przygotowanie merytoryczne i dydaktyczno-metodyczne w zakresie realizowanej specjalności: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ, do których są przyporządkowane odpowiednie praktyki pedagogiczne w zakresie specjalności w placówkach dla nich właściwych.

Programy kształcenia i plany studiów spełniają wymagania dotyczące oczekiwanych efektów uczenia się na specjalności EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA i wymaganej liczby punktów ECTS – 49 (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej) – koniecznych dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów podyplomowych.

NAUCZYCIELE POSIADAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ obligatoryjnie zrealizują MODUŁ II (390 godzin dydaktycznych oraz praktykę w łącznym zakresie – 150 godzin – 49 ECTS).

MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE REALIZOWANEJ SPECJALNOŚCI (390 godzin dydaktycznych oraz praktyka – 150 godzin)

NAUCZYCIELE POSIADAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

W celu zapewnienia Absolwentowi właściwego przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w programie kształcenia na studiach podyplomowych zwrócono uwagę na realizację modułu przygotowanie w zakresie realizowanej specjalności. 

Propozycja kształcenia w tym zakresie obejmować będzie treści przygotowania merytorycznego – 240 godzin, wprowadzające w problematykę: pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną, diagnozy, orzecznictwa i psychologicznych podstaw edukacji i rehabilitacji tych osób, pracy z rodziną dziecka
z niepełnosprawnością intelektualną i wczesnego wspomagania jego rozwoju, instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form opieki i wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 

Treści pedeutologiczne będą realizowane ramach przedmiotów takich, jak: nauczyciel w edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, asystent osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z wieloraką niepełnosprawnością.

Kompetencje komunikacyjne Studenta wspierać będą zajęcia: alternatywne i wspomagające metody komunikacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i z wieloraką niepełnosprawnością.

Sprawności metodyczne z ukierunkowaniem na kompetencje terapeutyczne zapewnią: systemowe modele terapii zajęciowej, zajęcia poświęcone terapii polisensorycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną i z wieloraką  niepełnosprawnością, terapii ruchowej i terapii mowy tych osób.

Kompetencje zorientowane na rozwijanie aktywności artystycznej w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, Absolwent studiów podyplomowych uzyska dzięki treściom: sztuka w edukacji, wychowaniu i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, zajęcia rozwijające kreatywność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, techniki plastyczne, drama i elementy teatru, muzyka i taniec, książka i czytelnictwo oraz ceramika – w edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Praktyczną realizację zajęć dydaktyczno-metodycznych w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz z niepełnosprawnością wielozakresową umożliwiają: Pracownia Dydaktyki i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Pracownia Arteterapii (Zajęć Artystycznych).

Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu i z niepełnosprawnością wieloraką zapewnią różnorodne zajęcia metodyczne: metodyka zintegrowanych zajęć wychowawczo-dydaktycznych z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu, metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim na I etapie edukacyjnym (klasy I-III), metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na I etapie edukacyjnym (klasy I-III), metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie edukacyjnym, metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na II i III etapie edukacyjnym, metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i z niepełnosprawnością wieloraką, metodyka indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.
 Wiedza z zakresu wspierania osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną, potrzeb rehabilitacyjnych tych osób oraz metodyki pracy opiekuńczo-rehabilitacyjnej z osobami starszymi z niepełnosprawnością intelektualną stwarzać będzie możliwość rozwijania zainteresowań zawodowych (nabywania wiedzy i umiejętności) w kierunku oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych.

Realizacja programu kształcenia w I, II i III semestrze studiów wspierana będzie praktykami studenckimi, umożliwiającymi zweryfikowanie zdobytej teoretycznej wiedzy w praktycznym działaniu.

Studenci zobowiązani będą do odbycia praktyk zawodowych, odpowiadających wymogom kształcenia na studiach podyplomowych. Te zdefiniowane w programie studiów praktyki spełniają również wymogi praktyk nauczycielskich (i dadzą także przygotowanie pedagogiczne, właściwe dla studiowanej specjalności). 

Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zrealizują 150 godzin praktyki (placówki ogólnodostępne, integracyjne/lub z oddziałami integracyjnymi, specjalne).

Wefekcie, Absolwent (w zależności od specyfiki potrzeb zawodowych) posiadać będzie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i metodyki kształcenia osób
z niepełnosprawnością intelektualną w systemie ogólnodostępnym, integracyjnym czy specjalnym, w szczególności modeli współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami i rodzicami.

Zdobędzie umiejętność organizowania zajęć w grupie zróżnicowanej lub jednorodnej, stosowania modeli indywidualizacji lekcji, efektywnych strategii nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć.

Będzie również potrafił dostosowywać się do specyfiki uczniów i wdrażać efektywne programy zwiększające ich kompetencje poznawcze i społeczne oraz programy stymulujące integrację rówieśniczą uczniów tego typu niepełnosprawnością.

Profesjonalnie przygotowany do pracy zawodowej Absolwent studiów podyplomowych EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA nabędzie zatem istotne kompetencje społeczne, komunikacyjne, kreatywne, prakseologiczne, diagnostyczne, pedagogiczne i organizacyjne, niezbędne do całościowego postrzegania i rozumienia wiąż zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej i rehabilitacyjnej. Posłużą one także do rozwiązywania aktualnych problemów osób edukowanych i edukujących się, objętych wsparciem.

Absolwent studiów pozyska umiejętności i kompetencje określone zakresem wybranej specjalności, odpowiadającej potrzebom współczesnego rynku pracy i środowiska społecznego oraz aktualnym trendom pedagogiki specjalnej. 

W trakcie kształcenia na studiach podyplomowych, Student nabędzie kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w ramach posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowy program dostępny dla Studentów studiów podyplomowych, po uzyskaniu uprawnień do systemu USOS UKSW.


Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, nauczyciele-eksperci-metodycy, psychologowie i pedagodzy specjalni, mający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz eksperci: pracownicy placówek specjalnych: przedszkoli, szkół, ośrodków i instytucji działających na rzecz osób z dysfunkcją intelektualną.

kadra
Dr Kinga Krawiecka, Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz wraz z Wychowanką

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty i/ lub niedziele, średnio 2 razy w miesiącu.
Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2024 r.
Terminy zjazdów zostaną udostępnione w późniejszym czasie.


Opłaty

Studia są płatne. Wysokość czesnego w roku akademickim 2024/2025 wynosi 2500 zł za jeden semestr.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

Możliwości regulowania należności:

a)   opłata jednorazowa z góry za cały rok w wysokości 7500 zł w terminie 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć

b)  w trzech ratach semestralnych w wysokości 2500 zł za semestr w terminie 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego semestru.


Kontakt

Jednostka organizacyjna studiów

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Kierownik studiów

dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.

Obsługa administracyjna

mgr Monika Mazurkiewicz

tel.: 22 569 96 96 (pokój 1506)

kontakt e-mail: m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl

www.pedagogika.uksw.edu.pl

Rejestracja do sekretariatu studiów

Adres

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15, pokój 1506
01-938 Warszawa


Procedury rekrutacji

Zasady przyjęcia na studia

O przyjęciu decyduje:

 • kolejność zgłoszeń wg wymaganych kryteriów po uprzednim zarejestrowaniu w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez stronę: oferta.uksw.edu.pl
 • złożenie przez Kandydata kompletu dokumentów, potwierdzających wymagane wykształcenie (na studia przyjmowani są Kandydaci, którzy ukończyli 5-letnie jednolite studia magisterskie (lub 3-letnie licencjackie (I stopnia) i 2-letnie magisterskie (II stopnia)) w zakresie pedagogiki specjalnej).

Decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna w składzie: Dziekan wydziału, Prodziekan, Kierownik Studiów Podyplomowych.

Harmonogram rekrutacji

 1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) – oferta.uksw.edu.pl (01 czerwca 2024 r.), a w dalszej kolejności:
 2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego
 3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty (złożenie do 13 września 2024 r.):

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) – udokumentowane kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej: studia wyższe I i II stopnia  (lub 5-letnie, jednolite magisterskie)
 3. dowód osobisty do wglądu
 4. w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)
 5. jedno zdjęcie (format taki, jak do dowodu osobistego) – uwaga – zdjęcie można wgrać do systemu, wówczas wydrukuje się na podaniu i nie ma konieczności składania zdjęcia w formie tradycyjnej

Komplet dokumentów należy składać w pokoju 1506, budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa od 03.06.2024 r. w dniach i godzinach:

poniedziałek – 12:30-14:30

wtorek – 9:00 – 12:00 ; 12:30-14:30

czwartek – 9:00 – 12:00 ; 12:30-14:30

piątek – 9:00-12:00


Zarejestruj się