Przejdź do treści

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z ZAKRESU EDUKACJI GLOBALNEJ pt. „Dziecko i dzieciństwo w sytuacji zagrożenia kryzysem – kontekst wojny” – 30.05.2023 r.

30.05.2023

Link do udziału:

https://uksw.webex.com/uksw/j.php?MTID=m156566f4082f908808b2841d3c342a13

Program konferencji – szczegóły

Komunikat I

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z ZAKRESU EDUKACJI GLOBALNEJ

pt.

„Dziecko i dzieciństwo w sytuacji zagrożenia kryzysem
 – kontekst wojny”

objęta

Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego

oraz

Patronatem Naukowym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Wykład wprowadzający wygłosi prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Termin konferencji: 30 maja 2023 r.

Konferencja w formie stacjonarnej i online za pośrednictwem platformy (Zoom).

Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej,Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

„Losy dzieci nie da się oddzielić od losów kraju. Niekiedy otaczająca rzeczywistość, określone wydarzenia społeczne czy polityczne, w sposób szczególnie niekorzystny ograniczają rozwój młodego pokolenia. Dzieje się tak w sytuacjach skrajnych, których źródłem jest np. wojna” (Wiesław Theiss). Na całym świecie dzieci stoją w obliczu wielu zagrożeń i kryzysów. Pozornie współczesne dzieciństwo uległo przeobrażeniom na lepsze, jednak wojna w Ukrainie dobitnie pokazuje znaczenie idei edukacji globalnej, zwłaszcza w zakresie wychowania dla pokoju i wsparcia dzieci w sytuacji zagrożenia kryzysem. Rosyjska agresja na Ukrainę stała się przyczyną nie tylko licznych tragedii, cierpień i kryzysu humanitarnego na terenach ogarniętych działaniami wojennymi, ale również wyzwaniem dla państw Europy i świata, w tym w pierwszym rzędzie dla Polski jako kraju sąsiadującego z Ukrainą i udzielającego na masową skalę wsparcia uchodźcom wojennym. Wyzwanie, które stanęło przed naszym krajem i jego obywatelami, dotyczy działań z zakresu interwencji kryzysowej, wsparcia oraz pomocy osobom poszkodowanym i uciekającym przed okrucieństwem wojny, wśród których dominują kobiety, dzieci (wiele z nich nie ma zapewnionej opieki rodzicielskiej), osoby starsze. Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo nasycone miłością i ochroną. Tymczasem działania wojenne w Ukrainie i sytuacja w krajach przyjmujących uchodźców wymaga trwałej i skutecznej odpowiedzi na ich ogromne potrzeby. Dzieci, które pozostały w Ukrainie giną w wyniku wojny od jej pierwszego dnia. Część z nich zostało rannych,niekiedy okaleczonych na całe życie. Ale nawet wśród tych, którym udało się uniknąć obrażeń fizycznych, okrucieństwo wojny pozostawiło głębokie rany w psychice. Nieodłącznym towarzyszem codzienności tych dzieci jest poczucie straty, permanentnego zagrożenia, życia w niepewności. Wiele dzieci doświadczyło strachu ucieczki i konieczności odnalezienia się w obcym kraju, wśród obcych ludzi.

Podczas naszych obrad chcemy zająć się powyższymi problemami, to jest: sytuacją dzieci zagrożonych kryzysem, zarówno pozostających w swojej ojczyźnie, jak też uciekających przed okrucieństwem wojny i szukających schronienia w Polsce.

Proponowana tematyka wystąpień:

1. Wojna i inne sytuacje kryzysowe w życiu dziecka

2. Portret dziecka – ofiary wojny

3. Obrazy dziecięcego świata z czasu wojny

4. Dziecko w obliczu uchodźstwa wojennego

5. Ochrona dziecka i dzieciństwa w czasie wojny

6. Doświadczenia i perspektywy badawcze nad dzieckiem i dzieciństwem z czasu wojny

7. Wielopłaszczyznowe wsparcie i pomoc dziecku w kryzysie

8. Dzieci wojny – „stracone pokolenie” bez przyszłości?

9. Spotkanie z „innym” – w kontekście polskich doświadczeń na przykładzie uchodźców wojennych

Zgłoszenia udziału w konferencji są przyjmowane do 10 maja 2023 roku. Formularz zgłoszenia na konferencję jest dostępny na stronie Instytutu Pedagogiki i Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr-dsno1Bg8KTLh9mfkNNr_OLQgQPNOJMJdZCTAgEuu_QWoA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Możliwy jest udział w formie aktywnej (referat, przedstawienie dobrych praktyk/doświadczeń reprezentowanej instytucji w przypadku praktyków) lub biernej (bez wystąpienia).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: konferencja.eduglobal@uksw.edu.pl

Rada Naukowa

Prof. zw. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss (APS, Warszawa)

Prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss (APS, Warszawa)

Prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas (UJK, Kielce)

Prof. zw. dr hab. Ewa Jarosz (UŚ, Katowice)

Prof. zw. dr hab. Liliya Morska (UR, Rzeszów)

Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Dziekoński (UKSW, Warszawa)

Ks. prof. zw. dr hab. Jarosław Michalski (UKSW, Warszawa)

Prof. zw. dr hab. Ludmyla Khoruzha (Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinchenki, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Iryna Kurlak (Lwów, Ukraina)

Ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy)

Prof. zw. dr hab. Iryna Simkowa (Kijowska Politechnika im. I. Sikorskiego, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Bohdana Łabińska (Narodowy Uniwersytet im. Jurija Fedkowycza
w Czerniowcach, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Tetyana Kryuchko (Państwowy Uniwersytet Medyczny w Połtawie, Ukraina)

Prof. dr Wolodymyr Sulym (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina)

Prof. dr Tetiana Plachynda (Państwowy Agrarny Uniwersytet w Chersoniu, Ukraina)

Prof. dr Svitlana Tsvirenko (Państwowy Uniwersytet Medyczny w Połtawie, Ukraina)

Dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. ucz. (UW, Warszawa)

Dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz. (UW, Warszawa)

Dr hab. Paulina Forma, prof. ucz. (UJK, Kielce)

Dr hab. Maria Marta Urlińska, prof. ucz. (AIK, Kraków)

Dr hab. Janusz Balicki, prof. ucz. (UKSW, Warszawa)

Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz. (UKSW, Warszawa)

Ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz. (UKSW, Warszawa)

Dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. ucz. (UR, Rzeszów)

Dr hab. Marta Wrońska, prof. ucz. (UR, Rzeszów)

Dr hab. Marta Uberman, prof. ucz. (UR, Rzeszów)

Ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. ucz. (UR, Rzeszów)

Dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. (UKSW, Warszawa)

Dr hab. Mieczysław Dudek, prof. ucz. (PWSTE, Jarosław)

Dr hab. Jadwiga Daszykowska-Tobiasz, prof. ucz. (UR, Rzeszów)

Dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. ucz. (UR, Rzeszów)

Dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. ucz. (UR, Rzeszów)

Dr hab. Bohdan Skrzypczak (UW, Warszawa)

Dr doc. Olena Myrhorodska (Państwowy Agrarny Uniwersytet w Chersoniu, Ukraina)

Dr Olena Bieliaieva (Państwowy Uniwersytet Medyczny w Połtawie, Ukraina)

Dr Natalia Rozhak (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina)

Dr Natalia Gudyma (Narodowy Uniwersytet w Kamieńcu Podolskim im. Iwana Ohijenki, Ukraina)

Dr Nataliya Melekieseva, Narodowy Uniwersytet w Kamieńcu Podolskim im. Iwana Ohijenki, Ukraina)

Dr Bernadeta Botwina (UR, Rzeszów)

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. (UKSW, Warszawa)

Dr hab. Jadwiga Daszykowska-Tobiasz, prof. ucz. (UR, Rzeszów)

Prof. zw. dr hab. Liliya Morska (UR, Rzeszów)

Dr Beata Krajewska (UKSW, Warszawa)

Dr Agnieszka Klimska (UKSW, Warszawa)

Dr Marcin Klimski (UKSW, Warszawa)

Dr Bernadeta Botwina (UR, Rzeszów)

Dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska (UKSW, Warszawa)

Mgr Artur Pięta (UKSW, Warszawa)

Mgr Andrea Wardal (UKSW, Warszawa)

Z wyrazami szacunku i zaproszeniem do udziału

Organizatorzy Konferencji


Communication I

8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON GLOBAL EDUCATION

entitled

Child and childhood in a crisis situation – context of war

covered

by the Honorary Patronage of the Rector of the Cardinal Stefan Wyszyński University, Fr. Prof. Ryszard Czekalski Ph.D.

and

Scientific Patronage of the Committee of Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences

The introductory lecture will be delivered by Full Prof. Bozena Matyjas Ph.D.
(Jan Kochanowski University in Kielce)

Conference date: May 30, 2023

Conference on site and online via (Zoom) platform.

Organizer: Department of Social Pedagogy, Institute of Pedagogy of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw; Institute of Pedagogy of the University of Rzeszów.

“The fate of children cannot be separated from that of the country. Sometimes the surrounding reality, certain social or political events limit the development of the young generation in a particularly unfavorable way. This happens in extreme situations, the source of which is, for example, war” (Wiesław Theiss). All over the world, children face many threats and crises. The seemingly modern childhood has changed for the better, but the war in Ukraine clearly shows the importance of the idea of global education, especially in the field of upbringing for peace and supporting children in a crisis situation. The Russian aggression against Ukraine has become the cause not only of numerous tragedies, suffering and a humanitarian crisis in war-torn areas, but also a challenge for the countries of Europe and the world, primarily for Poland as a country neighboring Ukraine and providing massive support to war refugees. The challenge that our country and its citizens have faced relates to activities in the field of crisis intervention, support and assistance to people injured and fleeing the atrocities of war, mainly women, children (many of whom do not have parental care provided), and the elderly. Every child deserves a childhood filled with love and protection. Meanwhile, the hostilities in Ukraine and the situation in the countries hosting refugees require a sustainable and effective response to their enormous needs. The children who remained in Ukraine have been dying as a result of the war from its very first day. Some of them were injured, sometimes mutilated for life. But even among those who managed to escape physical injury, the atrocities of war left deep psychological wounds. An inseparable companion of the everyday life of these children is the sense of loss, permanent threat, life in uncertainty. Many children experienced the fear of running away and the need to find themselves in a foreign country, among strangers.

During our deliberations, we want to deal with the above problems, meaning the situation of children at risk of crisis, both staying in their homeland, as well as escaping the atrocities of war and seeking shelter in Poland.

Suggested topics for speeches:

1. War and other crisis situations in a child’s life

2. Portrait of a child – a victim of war

3. Pictures of a child’s world from the war

4. A child facing war refugees

5. Protection of the child and childhood during the war

6. Experiences and research perspectives on children and childhood during the war

7. Multifaceted support and help for a child in crisis

8. Children of war – a “lost generation” with no future?

9. Meeting with “other” – in the context of Polish experiences on the example of war refugees

Applications for participation in the conference are accepted until May 10, 2023. The application form for the conference is available on the website of the Institute of Pedagogy of the faculty of Pedagogical Sciences of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr-dsno1Bg8KTLh9mfkNNr_OLQgQPNOJMJdZCTAgEuu_QWoA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr

It is possible to participate in an active form (paper, presentation of good practices/experiences of the represented institution in the case of practitioners) or a passive one (without a speech).

Participation in the conference is free of charge.

Should you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us at:konferencja.eduglobal@uksw.edu.pl

Scientific Council

Prof. zw. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss (APS, Warszawa)

Prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss (APS, Warszawa)

Prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas (UJK, Kielce)

Prof. zw. dr hab. Ewa Jarosz (UŚ, Katowice)

Prof. zw. dr hab. Liliya Morska (UR, Rzeszów)

Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Dziekoński (UKSW, Warszawa)

Ks. prof. zw. dr hab. Jarosław Michalski (UKSW, Warszawa)

Prof. zw. dr hab. Ludmyla Khoruzha (Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinchenki, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Iryna Kurlak (Lwów, Ukraina)

Ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy)

Prof. zw. dr hab. Iryna Simkowa (Kijowska Politechnika im. I. Sikorskiego, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Bohdana Łabińska (Narodowy Uniwersytet im. Jurija Fedkowycza
w Czerniowcach, Ukraina)

Prof. zw. dr hab. Tetyana Kryuchko (Państwowy Uniwersytet Medyczny w Połtawie, Ukraina)

Prof. dr Wolodymyr Sulym (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina)

Prof. dr Tetiana Plachynda (Państwowy Agrarny Uniwersytet w Chersoniu, Ukraina)

Prof. dr Svitlana Tsvirenko (Państwowy Uniwersytet Medyczny w Połtawie, Ukraina)

Dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. ucz. (UW, Warszawa)

Dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz. (UW, Warszawa)

Dr hab. Paulina Forma, prof. ucz. (UJK, Kielce)

Dr hab. Maria Marta Urlińska, prof. ucz. (AIK, Kraków)

Dr hab. Janusz Balicki, prof. ucz. (UKSW, Warszawa)

Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz. (UKSW, Warszawa)

Ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz. (UKSW, Warszawa)

Dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. ucz. (UR, Rzeszów)

Dr hab. Marta Wrońska, prof. ucz. (UR, Rzeszów)

Dr hab. Marta Uberman, prof. ucz. (UR, Rzeszów)

Ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. ucz. (UR, Rzeszów)

Dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. (UKSW, Warszawa)

Dr hab. Mieczysław Dudek, prof. ucz. (PWSTE, Jarosław)

Dr hab. Jadwiga Daszykowska-Tobiasz, prof. ucz. (UR, Rzeszów)

Dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. ucz. (UR, Rzeszów)

Dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. ucz. (UR, Rzeszów)

Dr hab. Bohdan Skrzypczak (UW, Warszawa)

Dr doc. Olena Myrhorodska (Państwowy Agrarny Uniwersytet w Chersoniu, Ukraina)

Dr Olena Bieliaieva (Państwowy Uniwersytet Medyczny w Połtawie, Ukraina)

Dr Natalia Rozhak (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina)

Dr Natalia Gudyma (Narodowy Uniwersytet w Kamieńcu Podolskim im. Iwana Ohijenki, Ukraina)

Dr Nataliya Melekieseva, Narodowy Uniwersytet w Kamieńcu Podolskim im. Iwana Ohijenki, Ukraina)

Dr Bernadeta Botwina (UR, Rzeszów)

Organizational Committee

Dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. (UKSW, Warszawa)

Dr hab. Jadwiga Daszykowska-Tobiasz, prof. ucz. (UR, Rzeszów)

Prof. zw. dr hab. Liliya Morska (UR, Rzeszów)

Dr Beata Krajewska (UKSW, Warszawa)

Dr Agnieszka Klimska (UKSW, Warszawa)

Dr Marcin Klimski (UKSW, Warszawa)

Dr Bernadeta Botwina (UR, Rzeszów)

Dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska (UKSW, Warszawa)

Mgr Artur Pięta (UKSW, Warszawa)

Mgr Andrea Wardal (UKSW, Warszawa)

We invite you to participate

Conference Organizers