Przejdź do treści

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt.: „Wartości olimpizmu w edukacji szkolnej i akademickiej” – 14.12.2024 r.

14.12.2024

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Sekcja Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Pedagogiki – Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym na temat: Wartości olimpizmu w edukacji szkolnej i akademickiej, które odbędzie się w sobotę 14 grudnia 2024 r. w siedzibie SALOS w Warszawie przy ulicy Kawęczyńskiej 53. Zapraszamy jednocześnie do autorskiego udziału w monografii, która zostanie wydana na czas Sympozjum. Wybrane eseje przedstawią ich autorzy w sesji plenarnej Sympozjum.

Okolicznością szczególną do podjęcia problematyki dotyczącej wartości olimpizmu jest rozpoczęty w styczniu 2024 r. czwarty rok XXXIII Olimpiady. Igrzyska letnie odbędą się po raz trzeci w Paryżu. Uważamy, że związany z olimpizmem zarys systemu wartości posiada ogromny potencjał edukacyjny, społeczny i kulturowy, co sprawia, że niejednokrotnie jest on określany wręcz filozofią życia, wspierając zwłaszcza dążenia do integralnego i harmonijnego rozwoju człowieka. Wartości te zechcemy odczytywać i przywoływać jako ważne dla współczesnej edukacji szkolnej i akademickiej.

OLIMPIZM wywodzi swoją naukową rozumność i filozoficzną mądrość zwłaszcza z samych igrzysk olimpijskich, które uczą wszystkiego, co zawiera się w ideałach humanizmu uniwersalnego – od poszanowania godności kobiety i mężczyzny, afirmacji płciowej dwoistości człowieka, społecznej natury człowieka wykluczającej egoizm, po pochwałę nowego człowieka stadionu, który jako zwycięzca jest uosobieniem cnót w wymiarze miłości społecznej, zawartej w postulacie braterstwa, sumienności pracowniczej, a przede wszystkim uczciwości i sprawiedliwości agonicznej. Jeżeli życie w rodzinie olimpijskiej jest tak doniosłe humanistycznie, to dlaczego idea olimpijska, będąca wyobrażeniem tej postaci, nie jest powszechnie racją szkoły wychowującej do uczestnictwa w kulturze olimpizmu oraz jednocześnie uzasadnieniem misji akademickiego pedagogium olimpizmu?

Dlaczego OLIMPIZM nie jest treścią edukacji szkolnej oraz celem formacji akademickiej nauczycieli i trenerów, skoro posiada on tak wielki potencjał edukacyjny i aksjologiczny i to w wielu obszarach edukacji, w tym także w resocjalizacji, rehabilitacji i rewalidacji?

Olimpizm jest wprawdzie różnie postrzegany, ale wstępnie wskazujemy, że nie chodzi tutaj o ludyczny sportoizm, lecz mamy na myśli filozofię życia ukazującą i integrującą jakość ciała, woli i umysłu, wiążącą sport z kulturą i edukacją na rzecz promocji stylu życia opartego na wychowawczych wartościach dobrego przykładu, radości z wysiłku, poszanowania uniwersalnych podstawowych zasad etycznych oraz społecznej odpowiedzialności. Wychowanie w kulturze olimpizmu nie jest tożsame wychowaniu do uczestnictwa w sporcie stadionowym. Prawo klasycznej socjologii mówi, że udział w każdym systemie społecznym musi być poprzedzony wychowaniem, co zawsze było normalnością międzypokoleniowego przekazu i powiernictwa uniwersum kulturowego. Olimpizm niestety dzisiaj jest mało znany zarówno dorosłym, jak i młodzieży już nie mówiąc o znajomości ducha Olimpizmu i przekonaniu o sensie swojej przynależności do wielkiej rodziny olimpijskiej. Wstępna diagnoza obecnej sytuacji wykazuje, że w szkołach, nauczyciele raczej nie prowadzą odrębnych „lekcji” z Olimpizmu, a w szkole wyższej brakuje zajmujących się kształceniem nauczycieli kultury olimpijskiej czy choćby tylko kultury sportowej.

Te zagadnienia chcemy podjąć w ramach organizowanego Sympozjum i w przygotowywanej publikacji. Zapraszamy zatem do udziału w Sympozjum na temat: Wartości olimpizmu w edukacji szkolnej i akademickiej historyków, filozofów (filozofów społecznych, filozofów kultury, filozofów polityki), etyków, teologów moralności, pedagogów (zwłaszcza filozofów wychowania, pedeutologów, dydaktyków), socjologów i psychologów, także refleksyjnych praktyków (autorów programów edukacyjnych)z oczekiwaniem na ponowne i pogłębione odczytanie aksjologicznego potencjału OLIMPIZMU oraz twórcze wskazanie wartości pedagogii olimpijskiej, w jej zastosowaniu do każdej fazy wtajemniczania kulturowego szkoły wychowującej – z uwzględnieniem treści międzyprzedmiotowych (historia, katecheza, muzyka, poezja, literatura, malarstwo, rzeźba, teatr, film,) oraz akademickiej formacji nauczycieli pedagogium olimpizmu i sportu.

W przygotowywanej na Sympozjum monografii ważne byłoby ujęcie rzeczywistości olimpijskiej, w tym jej kultury, z każdej perspektywy myślenia: wyjaśniającego, oceniająco-normatywnego i postulatywno-projektującego, co z jednej strony czyniłoby zadość wymogowi naukowości monografii, a z drugiej jej społeczno-edukacyjnej użyteczności.

Wstępnie proponujemy następujące bloki tematyczne: 1. Diagnostyczne i analityczne rozpoznania obecności OLIMPIZMU we współczesnej sytuacji edukacyjnej; 2. Odczytania OLIMPIZMU jako filozofii życia i pedagogicznej aksjologii w przeszłości i we współczesnej myśli pedagogicznej oraz w działalności edukacyjnej; 3. OLIMPIZM – jego potencjał edukacyjny i możliwości jego urzeczywistniania w teorii i w praxis edukacyjnej. Oczywiście te bloki tematyczne są wstępną propozycją, która może być przeformułowywana, poszerzana i uzupełniana zwłaszcza przez zgłoszenia referatów, prezentowanych diagnoz czy komunikatów z badań.

Z redakcyjnego punktu widzenia wskazujemy na objętość tekstu, która miałaby się zawierać w granicach 20-25 tys. znaków (łącznie ze spacjami, rycinami, tabelami i przypisami (u dołu strony). Tekst należy sporządzić w edytorze tekstów Word dla Windows z zastosowaniem formatu A4, rozmiaru czcionki 12 pkt., Times New Roman, odstępów 1,0, marginesów 2,5 cm. Prosimy o podanie takich informacji: imię nazwisko, uczelnia/instytucja, ORCID (w przypisie nr 1, krótka notatka o autorze przesłanie tekstu na adres salosrp@salosrp.pl w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

Z serdecznym zaproszeniem do podjęcia uczestnictwa w przygotowywanej publikacji przez opracowanie i przesłanie  artykułu oraz faktyczne uczestnictwo w Sympozjum.

W imieniu organizatorów i komitetu naukowego:

ks. prof. dr hab. Marian Nowak             prof. dr hab. Andrzej Pawłucki