Przejdź do treści

Ogólnopolska Konferencja “Szkoła przyjazna i bezpieczna. Przeciwdziałanie zagrożeniom” – 12.04.2023

12.04.2023
agresja

Transmisja on-line:


Szanowni Państwo,
przełom XX i XXI wieku odznaczał się w polskim krajobrazie szkolnym narastającą falą różnorakich form zachowań agresywnych w relacjach interpersonalnych. Sytuacja ta skłaniała wielu badaczy do zintensyfikowania badań ustalających przyczyny i poszukujących środków zapobiegawczych i redukujących agresje. Owocem ich dociekań były liczne publikacje a wśród nich przełomowa i znacząca praca Janusza Surzykiewicza Agresja i przemoc w szkole.
Postanowiliśmy wiec u progu obchodów ćwierćwiecza XXI wieku zainicjować  Ogólnopolską Konferencje Szkoła przyjazna i bezpieczna. Przeciwdziałanie zagrożeniom. Która będzie niejako podsumowaniem namysłu i wstępem badań nad zjawiskiem agresji w środowiskach edukacyjnych po dwudziestu pięciu latach wdrażania różnych koncepcji teoretycznych, projektów badawczych i rozwiązań praktycznych.
Konferencja adresowana jest do: całego środowiska szkolnego (kuratorów oświaty,  dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych), pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych i opiekuńczych.
Zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się z nami obszarami koncepcyjnymi, badawczymi i praktycznymi służącymi rozwiązywaniu problemów agresji w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.


Adresaci konferencji

Konferencja adresowana jest do: całego środowiska szkolnego (kuratorów oświaty,  dyrektorów szkół , nauczycieli, wychowawców , pedagogów i psychologów szkolnych), pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych i opiekuńczych.


Termin konferencji:

12 kwietnia 2023 r. 

Godzina : 9:00- 15:00

Adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana w bud. 21, ul. Wóycickiego 1/3,  01-938 Warszawa

Konferencja odbędzie się formule hybrydowej. Oznacza to, że część uczestników:

  • weźmie czynny udział osobiście w siedzibie UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana w bud. 21, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa. 
  • weźmie bierny udział jako Obserwator (transmisja obrad Konferencji za pomocą kanału Uczelni na YouTube) – bez możliwości wystąpienia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja certyfikowana


Komitet organizacyjny

dr hab. Anna Fidelus prof. ucz.

mgr Michał Stańczuk


Prelegenci

prof. Kazimierz Pospiszyl  – polski psycholog, profesor nauk humanistycznych , były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, wieloletni Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest autorem ponad trzystu prac z dziedziny psychologii społecznej, psychopatologii i resocjalizacji. Wydał wiele książek, w tym głośne monografie „Psychologia kobiety” , która stanowiła impuls do napisania „Tristana i Don Juana”, a także „Psychopatia” , „Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło” ,  „Narcyzm” . Opracował kilka narzędzi diagnostycznych w tym Kwestionariusz szczęścia małżeńskiego wykorzystywany w diagnostyce rodziny.

dr hab. Anna Fidelus prof. ucz–  pedagog,  prorektor do spraw studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w kadencji 2016–2020 oraz 2020-2024. Pracowała jako nauczyciel, pedagog szkolny i dyrektor szkoły podstawowej. Pełniła też m.in. funkcję prodziekana, kierownika Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego ” Patronat” , członek Komitetu Ministra Edukacji Narodowej “Na Rzecz Dobrej Szkoły”, członek Zespołu Projektu Ministerialnego “Zapobieganie Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży”, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnem.

dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz. – pedagog, wykształcenie i karierę naukowo-dydaktyczną rozwijał na różnych uczelniach w kraju i za granicą (Niemcy, USA i Włochy). Obecnie pracuje w Niemczech na stanowisku profesora zwyczajnego jako kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej na katolickim Uniwersytecie w Eichstätt- Ingolstadt, natomiast w Polsce kieruje Katedrą Psychologicznych Podstaw Pedagogiki na UKSW. Jego zainteresowania badawcze związane są przede wszystkim z problematyką promocji zdrowia i rolą zasobów duchowych człowieka w jego funkcjonowaniu społeczno-kulturowym; drugi ważny obszar badawczy stanowi adaptacja zawodowa oraz szeroko zakrojona problematyka profilaktyki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Jego dydaktyczna działalność jest związana ze środowiskami akademickim Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt- Ingolstadt w Niemczech oraz Sacro Cuore we Włoszech. Autor i redaktor naukowy szeregu monografii, opracowań zbiorowych oraz licznych artykułów wydanych w językach polskim i obcych. Za swoją działalność naukową i społeczne zaangażowanie przyznano mu najważniejsze odznaczenia Państwowe w Polsce i w Niemczech.

dr Agnieszka Dłużniewska – surdologopeda, afazjolog. Adiunkt w Zakładzie Surdopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, surdologopeda w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Słuchu i Mowy w Płocku. Członek i badacz w międzynarodowej sieci badawczej Global Tales zainicjowanej przez Child Language Committee of the International Association for Communication Sciences and Disorders (IALP) w 2018. W praktyce zawodowej łączy zainteresowania naukowe z praktyką pracując z uczniami z zaburzeniami komunikacji językowej i trudnościami w czytaniu i pisaniu na wszystkich etapach edukacji oraz z osobami dorosłymi z afazją i uszkodzeniami słuchu

dr Marta Grześko-Nyczka– jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rodziny i szkoły jako podstawowych środowisk wychowawczych. Główną motywacją podejmowanych przez nią działań jest troska o zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju jednostek oraz wspieranie harmonijnego życia w społeczeństwie. Skuteczności w dokonywaniu zmian społeczno-kulturowych upatruje w popularyzacji idei NVC (Porozumienia bez Przemocy). Łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką pedagogiczną oraz działalnością społeczną.

dr Kamil Kuracki – psycholog, pedagog specjalny, filolog polonista i kulturoznawca. Adiunkt w  Katedrze Psychologicznych Podstaw Wychowania na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie.  Członek międzynarodowej sieci badawczej Global Tales zainicjowanej przez Child Language Committee of the International Association for Communication Sciences and Disorders (IALP), kierownik i wykonawca wielu projektów naukowych finansowanych m.in. przez NCN, MEiN oraz EFS. Członek International Literacy Association, International Dyslexia Association  oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

dr Alina Paklerska – ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wcześniej ukończyła studia magisterskie w zakresie edukacji medialnej i dziennikarstwa na tym Uniwersytecie oraz socjologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jej główne zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień związanych z komunikowaniem społecznym, edukacją medialną i negocjacjami w biznesie.

mgr Paulina Gorazd-Dziuban– doktorantka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wykładowczyni, autorka licznych opracowań naukowych z zakresu archeologii i architektury. Uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych, koordynatorka prac ratunkowych i interwencji archeologicznych w całej Polsce.

mgr Aleksandra Wańczyk– doktorantka Akademii Ignatianum. Adiunkt/koordynator dostępności w Muzeum Ziemi Bieckiej, inicjatorka wolontariatu muzealnego tamże. Prace naukowo-badawczą koncentruje na tzw. „trudnym” czynniku ludzkim i społecznej roli muzeów oraz szeroko pojętej edukacji włączającej.


Partnerzy

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
  • Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Penitencjarystyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Naukowej w Krakowie
  • Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie

Zgłoszenie biernego uczestnictwa w Konferencji

Zgłoszenie uczestnictwa biernego do 20 marca 2023 roku.

Formularz: https://docs.google.com/forms/d/136wgQjhv8jhhlV-x3ppKlKzTqMUggp_kDbGjhf2gnxw/viewform?pli&pli&edit_requested=true


Zgłoszenie czynnego uczestnictwa w Konferencji

Zgłoszenie uczestnictwa czynnego do 12  marca 2023 roku.

Formularz: https://docs.google.com/forms/d/1dPMrv2hfYlFOKlT0aknKSunJ-zBKsZg2By69Ftbvelc/viewform?pli&pli&edit_requested=true


Program konferencji

Kontakt

m.stanczuk@uksw.edu.pl