Przejdź do treści

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Zakresu Edukacji Globalnej – Prawa dziecka w 100-lecie Deklaracji Genewskiej (1924-2024) – 21.05.2024

21.05.2024

IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z ZAKRESU EDUKACJI GLOBALNEJ

pt.

Prawa dziecka w 100-lecie Deklaracji Genewskiej (1924-2024)

objęta

Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego

oraz

Patronatem Naukowym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Termin konferencji:

21 maja 2024 r.

Wykład wprowadzający:

Wykład wprowadzający wygłoszą prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss i prof. dr hab. Wiesław Theiss: Prawa dziecka – między Deklaracją Genewską a Korczakowskim apelem

Forma konferencji:

Konferencja w formie stacjonarnej i online

Program konferencji:

Organizator:

Katedra Pedagogiki Społecznej,Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W 1924 r. Zgromadzenie Ogólne Ligii Narodów przyjęło Deklarację Praw Dziecka zwaną Deklaracją Genewską. Deklaracja zawiera pięć zasad:

1. Dziecku powinno się dać możność normalnego rozwoju fizycznego i duchowego.

2. Dziecko głodne powinno być nakarmione, dziecko chore powinno być pielęgnowane, dziecko wykolejone wrócone na właściwą drogę, sierota i dziecko opuszczone – wzięte w opiekę i wspomagane.

3. Dziecko powinno przed innymi otrzymać pomoc w czasie klęski.

4. Dziecko powinno być przygotowane do zarobkowania na życie i zabezpieczone przed wszelkim wyzyskiem.

5. Dziecko winno być wychowane w wierze, że jego najlepsze cechy powinny być oddane na usługi współbraci.

Deklaracja stanowi, że ludzkość powinna dać dziecku wszystko co ma najlepszego, i że ciąży na niej konieczność zapewnienia dzieciom opieki, ochrony, pomocy w trudnych sytuacjach oraz możliwości rozwoju fizycznego i duchowego. Przyjęta przez Ligę Narodów Deklaracja nakładała na państwa obowiązek otoczenia dziecka bezwarunkową i pełną troską. W dokumencie znalazły formalny zapis dotychczasowe pragnienia, plany i działania wielu ludzi. Prekursorem walki o prawa dziecka w Polsce był Janusz Korczak (1878-1942). Uważał on, że dziecko jest pełnowartościowym człowiekiem, dlatego powinno mieć swoje prawa, takie jak: prawo do szacunku, miłości, radości, tajemnicy, samostanowienia, własności, a także prawo do własnego rozwoju i dojrzewania, niewiedzy, zabawy, sprawiedliwości w życiu.

Idee i cele Deklaracji zostały rozwinięte w Konwencji o Prawach Dziecka, ratyfikowanej 20 XI 1989 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W realizację idei świata wolnego od przemocy wobec dzieci, sprzyjającego rozwojowi młodego pokolenia włączyło się 190 państw.

Jednakże dzisiaj w 2024 r. w stulecie Deklaracji Genewskiej, pierwszego zapisu praw dzieci, w tym prawa do życia w pokoju wyspecjalizowane podmioty informują o ciągle niewystarczającej, w stosunku do potrzeb, pomocy humanitarnej skierowanej do dzieci, które z różnych powodów pozostają w sytuacji zagrożenia życia i rozwoju. Czy to oznacza, że większy wpływ na realizację praw dziecka mają rozwiązania polityczne i gospodarcze, aniżeli pomoc, opieka i wychowanie? Współcześnie wydaje się oczywiste, że obydwa kierunki działania na rzecz dobra dziecka – opieka i wychowanie oraz międzynarodowa polityka prowadzona w duchu pojednania i dialogu – muszą iść w parze.

Proponowana tematyka wystąpień:

  1. Dziecko i dzieciństwo – pytania o unifikację konceptualizacji oraz tożsamość i kierunki badań.
  2. „Nie ma dzieci są ludzie” – pedagogiczna spuścizna Janusza Korczaka i jej recepcja.
  3. Prawa dziecka – historia, teraźniejszość, perspektywy.
  4. Ochrona praw dziecka w systemie prawnym polskim i międzynarodowym.
  5. Założony i rzeczywisty stan przestrzegania praw dziecka.
  6. Prawa dziecka w percepcji dzieci i dorosłych – rodziców, nauczycieli, specjalistów.
  7. Przestrzeganie praw dziecka w środowiskach życia, opieki i wychowania w kontekście realiów współczesnego świata – możliwości i bariery.
  8. Praktyczne wyzwania i rekomendacje w zakresie przestrzegania praw dziecka.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia udziału w konferencji są przyjmowane do 30 kwietnia 2024 roku.
Możliwy jest udział w formie aktywnej (referat, przedstawienie dobrych praktyk/doświadczeń reprezentowanej instytucji w przypadku praktyków) lub biernej (bez wystąpienia).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Link do formularza zgłoszeniowego: 

https://forms.gle/z8ssjmY9vg3Wns2VA

Kontakt:

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: konferencja.eduglobal@uksw.edu.pl

Rada Naukowa:

Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss (UK, Warszawa)

Prof. dr hab. Wiesław Theiss (UW, Warszawa)

Prof. dr hab. Bożena Matyjas (UJK, Kielce)

Prof. dr hab. Ewa Jarosz (UŚ, Katowice)

Prof. dr hab. Liliya Morska (UR, Rzeszów)

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (UKSW, Warszawa)

Ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski (UKSW, Warszawa)

Ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy)

Prof. dr hab. Maria Kolankiewicz (UW, Warszawa)

Prof. dr hab. Wioleta Teresa Danilewicz (UwB, Białystok)

Prof. dr hab. Manfred Cassens Fom Hochschule für Oekonomie & Management, München

Prof. Dr Gerald Mann Fom, Hochschule für Oekonomie & Management, München

Prof. Dr hab. Joachim Thomas, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Prof. Dr Uto Meier, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Prof. Dr Fritz Weidmann, Universität Augsburg

Prof. Dr. Kathrin Maier, Katholische Stiftungsfachhochschule, München

Prof. dr hab. Guglielmo Malizia, Universitas Pontificia Salesiana, Rzym

Dr hab. Danuta Lalak prof. uczelni (UW, Warszawa)

Dr hab. Anna Fidelus prof. uczelni (UKSW, Warszawa)

Dr hab. Paulina Forma prof. uczelni (UJK, Kielce)

Dr hab. Janusz Balicki prof. uczelni (UKSW, Warszawa)

Ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. uczelni (UKSW, Warszawa)

Ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. uczelni (UKSW, Warszawa)

Dr hab. Ryszard Pęczkowski prof. uczelni (UR, Rzeszów)

Dr hab. Marta Wrońska prof. uczelni (UR, Rzeszów)

Dr hab. Marta Uberman prof. uczelni (UR, Rzeszów)

Ks. dr hab. Janusz Miąso prof. uczelni (UR, Rzeszów)

Dr hab. Zbigniew Babicki prof. uczelni (UKSW, Warszawa)

Dr hab. Mieczysław Dudek prof. uczelni (PWSTE, Jarosław)

Dr hab. Jadwiga Daszykowska-Tobiasz prof. uczelni (UR, Rzeszów)

Dr hab. Bohdan Skrzypczak (UW, Warszawa)

Dr hab. Yurii Pelekh, prof. uczelni (UR, Rzeszów)

Dr hab. Joanna Smyła, prof. uczelni (UR, Rzeszów)

Dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. uczelni (UR, Rzeszów)

Dr Wiesława Walc (UR, Rzeszów)

Komitet organizacyjny:

Dr hab. Zbigniew Babicki prof. uczelni (UKSW, Warszawa)

Dr hab. Jadwiga Daszykowska-Tobiasz prof. uczelni (UR, Rzeszów)

Prof. dr hab. Liliya Morska (UR, Rzeszów)

Dr Beata Krajewska (UKSW, Warszawa)

Dr Agnieszka Klimska (UKSW, Warszawa)

Dr Marcin Klimski (UKSW, Warszawa)

Dr Kinga Krawiecka (UKSW, Warszawa)

Dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska – sekretarz (UKSW, Warszawa)

Mgr Adriana Pasztyła (UR, Rzeszów)

Mgr Artur Pięta – sekretarz (UKSW, Warszawa)

Mgr Andrea Wardal– sekretarz (UKSW, Warszawa)

Z wyrazami szacunku i zaproszeniem do udziału

Organizatorzy Konferencji