Przejdź do treści

Piąta Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Dziecko i rodzina zatytułowana: Pomoc psychologiczna w kryzysie – 23.04.2024

23.04.2024

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie

Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Lublinie

zapraszają na:

Piątą Ogólnopolską Konferencję Naukową

z cyklu:

Dziecko i rodzina

zatytułowaną:

Pomoc psychologiczna w kryzysie

Forma konferencji:

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej

Termin konferencji:

23 kwietnia 2024 r.

Cel konferencji:

Współcześnie żyjemy w czasach, które określane są jako czas kryzysu lub nawet kryzysów. Wskazuje się, iż funkcjonujemy w czasach „globalnego zamieszania”. Możemy mówić o kryzysie humanitarnym, kryzysie ekonomicznym, kryzysie rodziny, kryzysie związanym z wojną i kwestiami uchodźców, kryzysie klimatycznym czy też kryzysie wartości. Innymi słowy żyjemy w dobie polikryzysu.

Owo „globalne zamieszanie” można porównać do sztormu, przez który musi przepłynąć okręt zwany ludzkością. Aby było to możliwe, konieczne jest zorganizowanie pomocy i wsparcia, aby ułatwić przejście przez te trudne etapy. Każdy człowiek, bez względu na wiek potrzebuje pomocy, a szczególne wsparcie należy się osobom, będących w szczególnie trudnych sytuacjach, czyli np. osobom małoletnim, nieletnim czy seniorom. 

Celem niniejszej Konferencji jest wymiana poglądów, wyników prowadzonych badań, ale przede wszystkim doświadczeń praktycznych na temat owego wsparcia, w tym wsparcia psychologicznego, w czasie doświadczeń kryzysowych. Celem jest wypracowanie praktycznych rozwiązań związanych z niesieniem owej pomocy.

Do udziału w konferencji zapraszamy teoretyków, praktyków wychowania: kadrę naukowo-dydaktyczną, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów, nauczycieli, wychowawców, mediatorów, kadrę zarządzająca placówkami, oraz przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy zainteresowani są tematyką planowanej konferencji.

Sesje tematyczne:

SESJA GŁÓWNA: Różnorodność i wielowymiarowość współczesnych kryzysów oraz ich etiologia – rola pedagogika, edukacja i resocjalizacja wobec współczesnych kryzysów. 

Panel tematyczny nr 1: Psychologiczna pomoc kwalifikowana – rola psychologów, terapeutów i placówek świadczących pomoc specjalistyczną

Panel tematyczny nr 2: Pomoc i wsparcie realizowane przez przedszkola szkoły i inne placówki oświatowe – rola nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów i placówek oświatowych

Panel tematyczny nr 3: Nieformalna pomoc i wsparcie w dobie kryzysu – rola rodziny, środowiska, organizacji społecznych, kościołów i związków wyznaniowych

Panel tematyczny nr 4: Pomoc i wsparcie podczas „globalnych niepokojów” oczyma studentów pedagogiki, psychologii i innych kierunków humanistycznych – panel studencki

Strona konferencji:

https://sites.google.com/view/konferencjapedagogiczna2024/strona-g%C5%82%C3%B3wna

Organizatorzy:

Głównymi organizatorami ze strony Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW są :

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz. i mgr Michał Stańczuk

Partnerzy:

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych (SIES) w Józefowie;

Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt;

Fundacja Popieram Rodzinę w Warszawie;

Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;

Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie;

Polska Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie;

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie;

Wydział Studiów  nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

Zakład Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych Instytutu Nauk Socjologicznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego;

Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego ” Patronat”.